Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chromium (trình duyệt)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{Infobox software
| name = Chromium
| logo = Chromium Material Icon-256x256.png
| screenshot = File:Chromium 78 running on GNOME Shell and Ubuntu = Chromium55win10Linux.png
| caption = Chromium 63 đang78 chạy trên [[WindowsGNOME 10Shell]] và [[Ubuntu]] với menu mở ra
| developer = Nhà phát triển [[Google]] và tình nguyện viên cộng đồng
| released = {{start date and age|2008|09|2}}
| programming language = [[C (ngôn ngữ lập trình)|C]], [[C++]], [[JavaScript]]<ref>{{cite web|title=Chromium (Google Chrome)|url=http://www.ohloh.net/p/chrome/analyses/latest|work=Ohloh.net|access-date=8 February 2012}}</ref><ref>{{cite web |url=https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/master/styleguide/styleguide.md |title=Chromium coding style |author=<!--Not stated--> |date= |website=Google Open Source |publisher= |access-date=29 March 2017}}</ref>
| frequently updated = có
| operating system = {{Plainlist|Unbulleted list
| programming language = [[C (ngôn ngữ lập trình)|C]], [[C++]], [[Java (ngôn ngữ lập trình)|Java]], [[JavaScript]], [[Python (ngôn ngữ lập trình)|Python]]
* | [[Android (hệ điều hành)|Android]] 4.0 trở lên
| operating system = {{Plainlist|
* | [[Windows 7FreeBSD]] trở lên,<ref>{{cite web|title=Chromium Browser on FreeBSD|url=https://chromewiki.googleblogfreebsd.comorg/2015/11/updates-to-chrome-platform-support.html|title=Updates to Chrome platform support|work=googleblog.comChromium|access-date=3128 March 20172020}}</ref>
| [[iOS]]<ref>{{cite web|title=Open-sourcing Chrome on iOS!|url=https://blog.chromium.org/2017/01/open-sourcing-chrome-on-ios.html?m=1|access-date=28 March 2020}}</ref>
*[[Android (hệ điều hành)|Android]] 4.0 trở lên
| [[Linux]]<ref>{{cite web |title=Download Chromium - The Chromium Project |url=https://www.chromium.org/getting-involved/download-chromium |access-date=17 August 2019}}</ref>
*[[OS X Mavericks|OS X 10.9]] trở lên
* | [[LinuxmacOS]]
| [[OpenBSD]]<ref>{{cite web|title=OpenBSD Ports|url=https://openports.se/www/chromium|access-date=28 March 2020}}</ref>
*[[BSD]]}}
| [[Windows]]<ref>{{cite web|url=https://chrome.googleblog.com/2015/11/updates-to-chrome-platform-support.html|title=Updates to Chrome platform support|work=googleblog.com|access-date=31 March 2017}}</ref>}}
| engines = [[Blink (côngbrowser cụ bố tríengine)|Blink]], [[V8 (CôngJavaScript cụ JavaScriptengine)|V8]]
| platform = [[IA-32]], [[x64X86-64]], [[ARMCấu trúc architectureARM|ARM]]
| language =
| size = 19.9 MB (Linux) <br />18.4 MB (Mac) <br />11.8 MB (Windows)
| genre = [[Trình duyệt web]]
| license = {{Unbulleted list
| license = [[Giấy phép BSD]], [[giấy phép MIT]], [[Giấy phép Công cộng GNU Hạn chế|LGPL]], [[Ms-PL]], [[cấp phép kép|cấp phép ba]] [[Giấy phép Công cộng Mozilla|MPL]]/[[Giấy phép Công cộng GNU|GPL]]/[[Giấy phép Công cộng GNU Hạn chế|LGPL]]
| [[BSD licenses#3-clause license ("BSD License 2.0", "Revised BSD License", "New BSD License", or "Modified BSD License")|3-clause BSD]]
| website = {{URL|https://chromium.org}}
| [[Giấy phép MIT|MIT]]
| [[Giấy phép Công cộng GNU Hạn chế|LGPL]]
| [[MS-PL]]
| [[Giấy phép Công cộng Mozilla|MPL]]+[[Giấy phép Công cộng GNU|GPL]]+[[Multi-licensing]] [[Giấy phép Công cộng GNU Hạn chế|LGPL]]<ref name="unlicensed-files">{{cite web|url=https://bugs.chromium.org/p/chromium/issues/detail?id=28291|title= 28291 - Pass the Ubuntu license check script|date=19 November 2009|website=bugs.chromium.org}}</ref>}}
| website = {{URL|https://www.chromium.org/Home}}
}}