Khác biệt giữa các bản “Hữu Lũng”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Ngày 11 tháng 9 năm 1989, chuyển xã Hữu Liên từ huyện Chi Lăng về huyện Hữu Lũng quản lý.
 
Ngày 21 tháng 11 năm 2019, sáp nhập xã Đô Lương vào xã Vân Nham, sáp nhập xã Thiện Kỵ và Tân Lập thành xã Thiện Tân.<ref name ="NQ818">[httphttps://vanban.chinhphuluatvietnam.vn/portalhanh-chinh/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=198500nghi-quyet-818-nq-ubtvqh14-2019-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-tinh-lang-son-178940-d1.html/ Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14]</ref>
 
Huyện Hữu Lũng có 1 thị trấn và 23 xã như hiện nay.