Khác biệt giữa các bản “Campuchia Dân chủ”

Không thay đổi kích thước ,  1 năm trước
không có tóm lược sửa đổi
Về văn hóa: ''Nền văn hóa của Campuchia Dân chủ mang tính chất dân tộc, đại chúng, hướng tới tương lai, và lành mạnh nhằm phục vụ nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng Campuchia thành một quốc gia thịnh vượng hơn bao giờ hết. Nền văn hóa mới này là hoàn toàn đối lập với các nền văn hóa suy đồi, phản động của các giai cấp áp bức, của chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc ở Kampuchia''<ref name="hienphap"/>. Về quyền công dân: ''Toàn thể công nhân là người chủ nhà máy của mình. Toàn thể nông dân là người chủ ruộng và đồng lúa. Toàn thể người lao động khác có quyền làm việc. Tuyệt đối không có thất nghiệp ở Kampuchia Dân chủ. Hoàn toàn bình đẳng giữa mọi người Campuchia trong một xã hội bình đẳng, công bằng, dân chủ, hài hòa và hạnh phúc bằng trong tinh thần đoàn kết toàn dân tộc cao cả để cùng nhau bảo vệ và xây dựng đất nước. Nam giới và phụ nữ hoàn toàn bình đẳng trên mọi phương diện. Ngăn cấm chế độ đa thê''<ref name="hienphap"/>. Hiến pháp không nhắc đến các nguyên tắc phân phối, chỉ quy định: ''Mọi công dân của nước Campuchia được hưởng đầy đủ các quyền đối với đời sống vật chất, tinh thần và văn hóa không ngừng nâng cao. Mọi công dân nước Kampuchia Dân chủ được đảm bảo cuộc sống''<ref name="hienphap"/>. Hiến pháp cũng không nhắc các quyền tự do cá nhân như hội họp, lập hội, báo chí. Làm chủ ở đây là làm chủ tập thể trên tinh thần "dân chủ", và mọi người đều phải lao động.
 
Về tôn giáo: ''Mọi công dân của Campuchia đều có quyền thờ phượng theo bất kỳ tôn giáo nào và quyền không thờ phượng theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo phản động gây phương hại đến nước Kampuchia Dân chủ và nhân dân Kampuchia đều bị cấm tuyệt đối''. Về chính sách đối ngoại: ''Nước Kampuchia Dân chủ tuân thủ một chính sách độc lập, hòa bình, trung lập và không liên kết...Kampuchia Dân chủ đấu tranh thúc đẩy tình đoàn kết với các dân tộc Thế giới thứ ba ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ La tinh, với nhân dân yêu chuộng hòa bình và công lý trên toàn thế giới, và góp phần tích cực nhất để tương trợ và giúp đởđỡ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa thực dân mới, và ủng hộ sự độc lập, nền hòa bình, tình hữu nghị, dân chủ, công bằng, và tiến bộ trên thế giới''<ref name="hienphap">[http://www.d.dccam.org/Archives/Documents/DK_Policy/DK_Policy_DK_Constitution.htm The Cambodian Constitutions (1953-1993) Collected and Introduced by Raoul M. Jennar]</ref>. Nghĩa là thi hành chính sách dân tộc chủ nghĩa, trung lập nhưng vẫn tích cực chống "đế quốc, thực dân, thực dân mới". Sau khi loại bỏ Sihanouk nhiều chính sách mạnh tay hơn thực hiện, vượt ra ngoài khuôn khổ Hiến pháp.
 
==Kinh tế - Xã hội==