Khác biệt giữa các bản “Đức Phổ”

Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* Xã Phổ Cường đổi là xã Phổ Trang
* Chia xã Phổ Khánh thành hai xã Phổ Trung và Phổ Hiệp
* Chia xã Phổ Thạnh thành hai xã Phổ Thạch và Phổ Châu number 01
* Xã Phổ Vinh đổi là xã Phổ Thành.