Khác biệt giữa các bản “QV Telescopii”

không có tóm lược sửa đổi
| ra = {{RA|18|17|07.53179}}<ref name=GaiaDR2/>
| dec = {{DEC|−56|01|24.0876}}<ref name=GaiaDR2/>
| appmag_v = 5.36<ref name=Anderson2012/> {{nowrap|(5.31 to 5.38<ref name=vsx/>)}}<ref name=Samus2017/>
}}
{{Starbox character