Khác biệt giữa các bản “Họ người Hoa”

Tự hình chữ ''tính'' (姓) có thể phản ánh một điều hiện hữu là thời đại nhà Chu, ít nhất là ở thời kỳ đầu, chỉ có nữ giới (những người vợ đến từ các bộ lạc khác nhau được gã vào họ nhà Chu) được gọi bằng tên bộ lạc mà họ sinh ra, trong khi nam giới được gọi bằng danh xưng hoặc thái ấp của họ.
 
Những họ hiện đại đã từng là ''tính'' khá hãn hữu, chủ yếu có nguồn gốc từ các vị [[Tam Hoàng Ngũ Đế]], [[Hạ Vũ]], và [[Giản Địch]]. Một số ví dụ là:
* Thượng cổ bát đại tính (xem [[#Một số nguồn gốc|#bên dưới]])
* [[Họ Y Kỳ]] (伊祁) hoặc [[Họ Kỳ|Kỳ]] (祁) của hậu duệ [[Đường Nghiêu]]
* [[Họ Kỷ]] () của hậu duệ [[Thiếu Hạo]]
* [[Họ Tử]] (子) (hoặc họ ['''Hảo'''; 好]) của [[nhà Thương|hậu duệ Giản Địch]]
* [[Họ Mị]] (芈) của hậu duệ [[Chúc Dung]]
* [[Họ Yển]] (偃)
* [[Họ Ngỗi]] (隗)
* [[Họ Phong]] (风)
* [[Họ Quý]] (媿)
* [[Họ Tào]] (曹)
* [[Họ Mạn]] (曼)
* [[Họ Nhi]] (兒/儿)
* [[Họ Đỗ]] (杜)
* [[Họ Hạ]] (夏)
* [[Họ Nhan]] (顔)
 
====Thị====