Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Họ người Hoa”

Những họ hiện đại đã từng là ''tính'' khá hãn hữu, chủ yếu có nguồn gốc từ các vị [[Tam Hoàng Ngũ Đế]], [[Hạ Vũ]], và [[Giản Địch]]. Một số ví dụ là:
* Thượng cổ bát đại tính (xem [[#Một số nguồn gốc|#bên dưới]])
* [[Y Kỳ (họ)|Họ Y Kỳ]] (伊祁) hoặc [[Họ Kỳ (họ)|Kỳ]] (祁) của hậu duệ [[Đường Nghiêu]]
* [[Kỷ (họ)|Họ Kỷ]] (己) của hậu duệ [[Thiếu Hạo]]
* [[Tử (họ)|Họ Tử]] (子) (hoặc họ ['''[[Hảo (họ)|Hảo]]'''; 好]) của [[nhà Thương|hậu duệ Giản Địch]]
* [[Mị (họ)|Họ Mị]] (芈) của hậu duệ [[Chúc Dung]]
* [[Yển (họ)|Họ Yển]] (偃)
* [[Ngỗi (họ)|Họ Ngỗi]] (隗)
* [[Phong (họ)|Họ Phong]] (风)
* [[Quý (họ)|Họ Quý]] (媿)
* [[Tào (họ)|Họ Tào]] (曹)
* [[Mạn (họ)|Họ Mạn]] (曼)
* [[Nhi (họ)|Họ Nhi]] (兒/儿)
* [[Đỗ (họ)|Họ Đỗ]] (杜)
* [[Hạ (họ)|Họ Hạ]] (夏)
* [[Nhan (họ)|Họ Nhan]] (顔)
 
====Thị====