Khác biệt giữa các bản “Tào Đằng”

 
== Sự nghiệp ==
Tào Đằng tự là '''Quý Hưng''', là người quận Tiêu nước Bái. Ông là con út của một người tên '''Tào Tiết''' (曹䬁).<ref group=chú>Tên khác Hán tự với [[hoạn quan Tào Tiết]] (曹節).</ref><ref>de Crespigny, Rafe. ''[https://books.google.com.vn/books?id=49OvCQAAQBAJ&pg=PA48&lpg=PA48&dq=%22cao+teng%22&source=bl&sig=ACfU3U1Gi8dtIL5UHFoUKS9qPdVpYeYEwQ#v=onepage&q=%22cao%20teng&f=false A Biographical Dictionary of Later Han to the Three Kingdoms (23-220 AD)]''.</ref> Ông bắt đầu vào cung thời [[Hán An Đế]] (107 – 126). Ông phục vụ tại Hoàng môn. Thái hậu [[Đặng Tuy]] sai ông làm người dạy thái tử Lưu Bảo.
 
Năm 126, Hán An Đế mất, thái tử Bảo lên nối ngôi, tức là [[Hán Thuận Đế]]. Nhờ có ơn ông dạy từ nhỏ, Thuận Đế phong ông làm Tiểu hoàng môn và sau đó thăng làm Trung thường thị.