Khác biệt giữa các bản “Trí thức”

Trang mới: “Trí thức là người có kiến thức sâu xa về một hay nhiều lĩnh vực hơn sự hiểu biết của mặt bằng chung của xã hội vào từng…”
(Trang mới: “Trí thức là người có kiến thức sâu xa về một hay nhiều lĩnh vực hơn sự hiểu biết của mặt bằng chung của xã hội vào từng…”)
(Không có sự khác biệt)
3

lần sửa đổi