Khác biệt giữa các bản “Cao Hoan”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Mùa xuân năm Thiên Bình thứ 4 (537), sau vài năm chuẩn bị chu đáo, Cao Hoan mở chiến dịch tấn công Tây Ngụy, chia làm 3 cánh do Cao Hoan, Đậu Thái và Cao Ngang chỉ huy. Ý định của Hoan là muốn giữ chân Vũ Văn Thái để Đậu Thái đi vòng đánh sâu vào nội địa Tây Ngụy. Nắm được ý định này, Vũ Văn Thái cố ý làm ra vẻ yếu nhược, làm cho Đậu Thái khinh địch, sau đó bất kỳ xuất ý, tập trung lực lượng, dùng quân tinh nhuệ bất ngờ [[Trận Tiểu Quan|tấn công Đậu Thái tại Tiểu Quan]], đại thắng. Đậu Thái tự vẫn, Cao Hoan và Cao Ngang đành rút lui.
 
Tháng 12, nhân lúc Vũ Văn Thái đánh chiếm HằngHoằng Nông, Cao Hoan thống lĩnh 20 vạn binh mã tiếp tục đánh Tây Ngụy, từ Hồ Khẩu, ghé Bồ Tân vượt Hoàng Hà, qua Lạc Thủy, tiến đóng mé tây Hứa Nguyên, nhằm thẳng vào Trường An. Vũ Văn Thái tự soái gần vạn <ref>Chu thư - Văn đế hạ: ''khi ấy quân sĩ không đầy vạn người''</ref> người từ Hằng Nông lui về bờ nam [[Vị Thủy]], chỉ mang theo 3 ngày lương thảo, đưa khinh kỵ vượt sông, bày trận phục kích tại Sa Uyển. Chủ quan khinh địch, quân Đông Ngụy tiến vào trận địa phục kích, [[Trận Sa Uyển|bị quân Tây Ngụy đánh đại bại]], bị giết hơn 6000 người <ref>Bắc sử - Chu bản kỷ thượng 6: ''chém hơn 6000 thủ cấp''</ref>, bắt 7 vạn người <ref>Bắc sử - Chu bản kỷ thượng 9: ''trước sau bắt 7 vạn binh sĩ''</ref>, thu được 18 vạn cỗ giáp <ref>Bắc sử - Tề bản kỷ thượng 6: ''quân đại loạn, bỏ lại 18 vạn cỗ giáp''</ref>. Cao Hoan cưỡi lạc đà chạy suốt đêm trốn thoát đến bờ tây Hoàng Hà.
 
Sau đại thắng ở Sa Uyển, quân Tây Ngụy thừa thắng tiến chiếm Lạc Dương. Năm 538, Hoan sai Hầu Cảnh và Cao Ngang vây Lạc Dương. Vũ Văn Thái cùng Ngụy Văn đế dẫn quân cứu. Hầu Cảnh và Cao Ngang lui binh, Vũ Văn Thái khinh địch đuổi theo, ngựa trúng tên chết, Thái phải cởi bào phục lẫn vào tàn quân mới khỏi bị bắt. May nhờ có quân cứu viện nên quay lại tái chiến, đánh bại Hầu Cảnh, giết được Cao Ngang. Tuy nhiên, Hoan xua quân Đông Ngụy phản kích, [[Trận Hà Kiều|đánh quân Tây Ngụy thua to]]. Thái và Tây Ngụy Văn đế chạy về Hoằng Nông. Hoan chiếm lại được Lạc Dương.
122

lần sửa đổi