Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tân Thạnh, Giá Rai”

 
==Lịch sử==
Địa bàn xã Tân Thạnh trước đây là một phần xã [[Tân Thành (xã thuộc thành phố Cà Mau)|Tân Thành]] thuộc huyện [[Cà Mau (huyện)|Cà Mau]].
Ngày [[25 tháng 7]] năm [[1979]], Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 275-CP<ref name=275-CP>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-275-CP-dieu-chinh-dia-gioi-xa-thi-tran-tinh-Minh-Hai-60605.aspx|tựa đề=Quyết định 275-CP năm 1979 về việc điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Minh Hải|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>. Theo đó, chia xã [[Tân Thành (xã thuộc thành phố Cà Mau)|Tân Thành]] thành ba xã lấy tên là xã Tân Thành, xã Tân Định và xã Tân Thạnh. Khi mới thành lập, xã Tân Thạnh thuộc huyện [[Cà Mau (huyện)|Cà Mau]].
 
Ngày [[25 tháng 7]] năm [[1979]], Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 275-CP<ref name=275-CP>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-275-CP-dieu-chinh-dia-gioi-xa-thi-tran-tinh-Minh-Hai-60605.aspx|tựa đề=Quyết định 275-CP năm 1979 về việc điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Minh Hải|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>. Theo đó, chia xã [[Tân Thành (xã thuộc thành phố Cà Mau)|Tân Thành]] thành ba xã lấy tên là3: Tân Thành, Tân Định và Tân Thạnh. Khi mới thành lập, xã Tân Thạnh thuộc huyện [[Cà Mau (huyện)|Cà Mau]].
 
Ngày [[30 tháng 8]] năm [[1983]], Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định 94-HĐBT<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-94-hdbt-phan-vach-dia-gioi-thi-xa-ca-mau-huyen-ca-mau-gia-rai-thoi-binh-cai-nuoc-tinh-minh-hai-44754.aspx|tựa đề=Quyết định 94-HĐBT năm 1983 về việc phân vạch địa giới thị xã Cà Mau và các huyện Cà Mau, Giá Rai, Thới Bình, Cái Nước thuộc tỉnh Minh Hải|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>. Theo đó, giải thể huyện Cà Mau và sáp nhập xã Tân Thạnh vào huyện [[Giá Rai]].