Khác biệt giữa các bản “Di Linh”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Lịch sử ==
*[[1 tháng 11]] năm [[1899]], chính quyền Pháp lập tỉnh [[Đồng Nai Thượng]] (''Province du Haut Donnai''), tỉnh lỵ đặt tại Di Linh (''Djiring''). Công sứ đầu tiên là Ernest Outrey, kế là O'Connell (1902)
 
*Năm [[1903]], bãi bỏ tỉnh Đồng Nai Thượng, chuyển thành đại lý hành chính Di Linh, do đại diện của Công sứ [[Bình Thuận]] cai trị. Người đầu tiên là Laugier (1903 - 1905), Cunhac (1905 - 1912)
*Năm [[1905]]: Di Linh được nhập vào Bình Thuận.
 
*Năm [[1913]], nhập đại lý Đà Lạt với đại lý Di Linh, gọi chung là đại lý Di Linh và vẫn thuộc tỉnh Bình Thuận
*Năm [[1905]]:, Di Linh được nhập vào Bình Thuận.
*[[6 tháng 1]] năm [[1916]]: thành lập tỉnh [[Lâm Viên]], gồm đại lý Đà Lạt mới lập lại và đại lý Di Linh, tách từ tỉnh Bình Thuận. Tỉnh lỵ đặt tại Đà Lạt. Tỉnh Lâm Viên còn được gọi là Langbiang hay Lâm Biên
 
*[[31 tháng 10]] năm [[1920]]: xóa bỏ tỉnh Lâm Viên, một phần lập ra thành phố Đà Lạt, phần còn lại lập lại tỉnh Đồng Nai Thượng, tỉnh lỵ đặt tại Di Linh. Năm [[1928]] chuyển tỉnh lỵ tỉnh Đồng Nai Thượng về Đà Lạt
*Năm [[1913]], nhập đại lý Đà Lạt với đại lý Di Linh, gọi chung là đại lý Di Linh và vẫn thuộc tỉnh Bình Thuận
*[[8 tháng 1]] năm [[1941]], lập lại tỉnh Lâm Viên, tỉnh lỵ đặt tại Đà Lạt. Tỉnh lỵ tỉnh Đồng Nai Thượng chuyển về Di Linh
 
*Tháng 6 năm [[1957]], chính quyền [[Việt Nam Cộng hòa]] đổi tên tỉnh Đồng Nai Thượng thành tỉnh Lâm Đồng, sau khi đã tách một phần sáp nhập với thành phố Đà Lạt, thành lập tỉnh [[Tuyên Đức]]. Tỉnh Lâm Đồng gồm 2 quận Bảo Lộc (''Blao'') và Di Linh. Chính quyền [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]] và [[Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam]] nhập tỉnh Lâm Viên với tỉnh Đồng Nai Thượng thành tỉnh Lâm Đồng. Như vậy tỉnh Lâm Đồng do Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đặt bao gồm 2 tỉnh Lâm Đồng và Tuyên Đức do Việt Nam Cộng hòa đặt.
*Ngày [[6 tháng 1]] năm [[1916]]:, thành lập tỉnh [[Lâm Viên]], gồm đại lý Đà Lạt mới lập lại và đại lý Di Linh, tách từ tỉnh Bình Thuận. Tỉnh lỵ đặt tại Đà Lạt. Tỉnh Lâm Viên còn được gọi là Langbiang hay Lâm Biên.
*Sau năm [[1975]], huyện Di Linh có 12 xã: Di Linh, Đinh Lạc, Đinh Trang Hòa, Đinh Trang Thượng, Gia Hiệp, Gung Ré, Hòa Bắc, Liên Đầm, Ninh Gia, Sơn Điền, Tân Châu, Tân Thượng.
 
*Ngày 19-9-[[1981]], chuyển xã Di Linh thành thị trấn Di Linh - thị trấn huyện lị huyện Di Linh; thành lập một xã lấy tên là xã Bảo Thuận.
*Ngày [[31 tháng 10]] năm [[1920]]:, xóa bỏ tỉnh Lâm Viên, một phần lập ra thành phố Đà Lạt, phần còn lại lập lại tỉnh Đồng Nai Thượng, tỉnh lỵ đặt tại Di Linh. Năm [[1928]] chuyển tỉnh lỵ tỉnh Đồng Nai Thượng về Đà Lạt
*Ngày 6-3-[[1984]], chia xã Gia Hiệp thành hai xã lấy tên là xã Gia Hiệp và xã Tam Bố; chia xã Sơn Điền thành hai xã lấy tên là xã Sơn Điền và xã Gia Bắc; chia xã Đinh Trang Hòa thành hai xã lấy tên là xã Đinh Trang Hòa và xã Hòa Trung.
 
*Ngày 6-6-[[1986]], chia xã Đinh Trang Hòa thành ba xã lấy tên là xã Đinh Trang Hòa, xã Hòa Ninh và xã Hòa Nam.
Năm [[1928]], tỉnh lỵ tỉnh Đồng Nai Thượng được chuyển về Đà Lạt.
*Ngày 24-10-[[1987]], chuyển xã Ninh Gia về huyện [[Đức Trọng]] quản lý.
 
*Ngày 18-6-[[1999]], chia xã Đinh Lạc thành 2 xã: Đinh Lạc và Tân Nghĩa.
*Ngày [[8 tháng 1]] năm [[1941]], lập lại tỉnh Lâm Viên, tỉnh lỵ đặt tại Đà Lạt. Tỉnh lỵ tỉnh Đồng Nai Thượng chuyển về Di Linh.
*Ngày 6-3-[[2009]], chia xã Tân Thượng thành 2 xã: Tân Thượng và Tân Lâm.
 
*Ngày 29-12-[[2013]], điều chỉnh 550,44 ha diện tích tự nhiên, 4.658 nhân khẩu của xã Gung Ré và 88,24 ha diện tích tự nhiên, 593 nhân khẩu của xã Tân Châu về thị trấn Di Linh quản lý.
*Tháng 6 năm [[1957]], chính quyền [[Việt Nam Cộng hòa]] đổi tên tỉnh Đồng Nai Thượng thành tỉnh Lâm Đồng, sau khi đã tách một phần sáp nhập với thành phố Đà Lạt, thành lập tỉnh [[Tuyên Đức]]. Tỉnh Lâm Đồng gồm 2 quận: Bảo Lộc (''Blao'') và Di Linh. Chính quyền [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]] và [[Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam]] nhập tỉnh Lâm Viên với tỉnh Đồng Nai Thượng thành tỉnh Lâm Đồng. Như vậy tỉnh Lâm Đồng do Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đặt bao gồm 2 tỉnh Lâm Đồng và Tuyên Đức do Việt Nam Cộng hòa đặt.
*Từ đó, huyện Di Linh có 1 thị trấn và 18 xã, giữ ổn định đến nay.
 
*Sau năm [[1975]], huyện Di Linh có 12 xã: Di Linh, Đinh Lạc, Đinh Trang Hòa, Đinh Trang Thượng, Gia Hiệp, Gung Ré, Hòa Bắc, Liên Đầm, Ninh Gia, Sơn Điền, Tân Châu, Tân Thượng.
 
*Ngày [[19- tháng 9-]] năm [[1981]], chuyển xã Di Linh thành thị trấn Di Linh -, thị trấn huyện lịlỵ huyện Di Linh; thành lập một xã lấy tên là xã Bảo Thuận.
 
*Ngày [[6- tháng 3-]] năm [[1984]], chia xã Gia Hiệp thành hai xã lấy tên là xã Gia Hiệp và xã Tam Bố; chia xã Sơn Điền thành hai xã lấy tên là xã Sơn Điền và xã Gia Bắc; chia xã Đinh Trang Hòa thành hai xã lấy tên là xã Đinh Trang Hòa và xã Hòa Trung.
 
*Ngày [[6- tháng 6-]] năm [[1986]], chia xã Đinh Trang Hòa thành ba xã lấy tên là xã Đinh Trang Hòa, xã Hòa Ninh và xã Hòa Nam.
 
*Ngày [[24- tháng 10-]] năm [[1987]], chuyển xã Ninh Gia về huyện [[Đức Trọng]] quản lý.
 
*Ngày [[18- tháng 6-]] năm [[1999]], chia xã Đinh Lạc thành 2 xã: Đinh Lạc và Tân Nghĩa.
 
*Ngày [[6- thâng 3-]] năm [[2009]], chia xã Tân Thượng thành 2 xã: Tân Thượng và Tân Lâm.
 
Ngày [[29 tháng 12]] năm [[2013]], điều chỉnh 550,44 ha diện tích tự nhiên, 4.658 người của xã Gung Ré và 88,24 ha diện tích tự nhiên, 593 người của xã Tân Châu về thị trấn Di Linh quản lý.<ref name=NQ134>[https://luatminhkhue.vn/nghi-quyet-134-nq-cp-cua-chinh-phu-ve-viec-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa--thi-tran-de-mo-rong-dia-gioi-hanh-chinh-cac-thi-tran-lac-duong-thuoc-huyen-lac-duong--thi-tran-di-linh-thuoc-huyen-di-linh.aspx Nghị quyết số 134/NQ-CP năm 2013]</ref>
 
*Từ đó, huyệnHuyện Di Linh có 1 thị trấn và 18 xã, giữ ổn địnhnhư đếnhiện nay.
 
== Du lịch ==