Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Antiochos I Soter”