Khác biệt giữa các bản “Alcohol”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
:CH<sub>3</sub>CHO + H<sub>2</sub> → CH<sub>3</sub>-CH<sub>2</sub>OH (Có xúc tác)
* Phản ứng của [[amin]] bậc I với HNO<sub>2 :
RNH<sub>2 + HNO<sub>2</sub> → ROH + N<sub>2</sub> +H<sub>2</sub>O
 
=== Một số phương pháp riêng ===
11

lần sửa đổi