Khác biệt giữa các bản “Nhà Nguyên”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Refbegin}}
* J. J. Saunders, ''The History of the Mongol Conquests'' (1971); M. Rossabi, Khubilai Khan (1988).''....''
* {{chú thích sách|author=Allsen, Thomas T|title=Commodity and exchange in the Mongol empire: a cultural history of Islamic textiles|publisher=Cambridge Studies in Islamic Civilization. Cambridge|location=New York: Cambridge University Press|year=1997}}.
* {{chú thích sách|author=Allsen, Thomas T|title=Conquest and Culture in Mongol Eurasia|publisher=Cambridge Studies in Islamic Civilization. New York: Cambridge University Press|year=2001}}
* {{chú thích sách|author=Barnes, Linda L|title=Needles, Herbs, Gods, and Ghosts: China, Healing, and the West To 1848|location=Cambridge, MA|publisher=Harvard University Press|year=2005}}
Người dùng vô danh