Khác biệt giữa các bản “Hoàng quý phi”

n
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Lễ sách phong của Hoàng quý phi triều Thanh, theo [[Quốc triều cung sử]] (国朝宫史) do Đại học sĩ [[Ngạc Nhĩ Thái]] và [[Trương Đình Ngọc]] soạn thảo<ref>[https://ctext.org/library.pl?if=gb&file=53101&page=72 國朝宮史卷五] - Phần chụp rõ sách chép tay nghi thức và cách tiến hành.</ref><ref>[https://zh.wikisource.org/zh-hant/%E5%9C%8B%E6%9C%9D%E5%AE%AE%E5%8F%B2/05#%E5%86%8A%E5%B0%81%E7%9A%87%E8%B2%B4%E5%A6%83%E3%80%81%E8%B2%B4%E5%A6%83%E3%80%81%E5%A6%83%E3%80%81%E5%AC%AA%E5%84%80 國朝宮史/05] - Phần text có dấu trên Wikisource.</ref>:
{{Cquote|
冊封皇貴妃之禮:命下,禮部諏吉以聞,所司製冊、寶送內閣鐫字。屆期,禮部奏請命大學士、尚書一人充冊封使,侍郎、內閣學士一人充副使。先一日,遣官祗告太廟後殿、奉先殿,俱如常儀。至日質明,禮部鴻臚寺官設節案、冊寶案於太和殿內。鑾儀衛官設采亭於內閣門外。內閣、禮部官奉節、冊、寶出陳亭內,鑾儀校舁行,導以傘仗。禮部官前引至太和殿階下,奉冊、寶隨節以升,設於殿內各案。大學士一人,朝服,立節案之東。正、副使朝服,立丹墀之東,均西面。欽天監官報時。正使由東階升,副使從,至丹陛左北面跪。大學士詣案奉節,由殿中門出授正使。正使受節,偕副使興。所司舉冊、寶案從降中階,仍設亭內,導引如初。是日,內鑾儀衛豫設皇貴妃儀仗於本宮門外,內監設節案、香案於宮內,正中設冊、寶案東西各一。封使既受命,由協和門至景運門外,正使西面,授節內監。內監奉節,內鑾儀校舁冊、寶亭至宮門,奉冊、寶隨節詣皇貴妃宮。皇貴妃禮服出迎於宮門內道右。隨行內監奉節、冊、寶陳於各案,退。皇貴妃就拜位北面跪。女官宣讀冊文、寶文。皇貴妃恭受冊、寶,行六肅三跪三拜禮。畢,送節於宮門內道右,均如皇后受冊之儀。內監持節至景運門,授正使。正使持節,副使從,詣後左門復命,還節。有司各退。翌日,皇貴妃詣皇太后宮,行六肅三跪三拜禮,乃詣皇帝前行禮,皇后前行禮,並如儀。(貴人及皇子、皇孫於皇貴妃宮行禮及宮殿監率闔屬首領太監隨從行禮,俱由宮殿監先期具奏請旨。)
 
.