Khác biệt giữa các bản “Phú Châu (huyện)”

 
==Lịch sử==
*Huyện Phú Châu được thành lập sau năm 1975, trên cơ sở hợp nhất thị xã [[Tân Châu (thị xã)|Tân Châu]] và huyện [[An Phú]] thuộc tỉnh [[Long Châu Tiền]] cũ, ban đầu gồm thị trấn [[Long Thạnh (phường)|Tân Châu]] và 17 xã: [[Châu Phong, thị xã Tân Châu|Châu Phong]], [[Đa Phước, An Phú|Đa Phước]], [[Khánh An, An Phú|Khánh An]], [[Khánh Bình, An Phú|Khánh Bình]], [[Long Phú (phường)|Long Phú]], [[Nhơn Hội, An Phú|Nhơn Hội]], [[Phú Hội, An Phú|Phú Hội]], [[Phú Hữu, An Phú|Phú Hữu]], [[Phú Vĩnh]], [[Phước Hưng, An Phú|Phước Hưng]], [[Tân An, thị xã Tân Châu|Tân An]], [[Vĩnh Hậu, An Phú|Vĩnh Hậu]], [[Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu|Vĩnh Hòa]], [[Vĩnh Hội Đông, An Phú|Vĩnh Hội Đông]], [[Vĩnh Lộc, An Phú|Vĩnh Lộc]], [[Vĩnh Trường, An Phú|Vĩnh Trường]], [[Vĩnh Xương (xã)|Vĩnh Xương]].
 
*Quyết định '''181-CP'''<ref name=181CP>[http://www.thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-181-CP-dieu-chinh-dia-gioi-doi-ten-xa-thi-tran-tinh-An-Giang-vb57556t17.aspx Quyết định 181-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới và đổi tên một số xã và thị trấn thuộc tỉnh An Giang do Hội đồng Chính phủ ban hành]</ref> ngày 25 tháng 04 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ:
#ĐếnKhi thờimới điểmthành năm [[1991]]lập, huyện '''Phú Châu''' gồm 21thị trấn [[Long Thạnh (phường)|Tân Châu]] và 17 xã: [[Châu Phong, Phúthị xã Tân Châu|Châu Phong]], [[Đa Phước, PhúAn ChâuPhú|Đa Phước]], [[Khánh An, PhúAn ChâuPhú|Khánh An]], [[Khánh Bình, An Phú Châu|Khánh Bình]], [[Lê Chánh, Phú Châu|Lê Chánh]], [[Long An, Phú Châu|Long An]], [[Long Phú, Phú Châu(phường)|Long Phú]], [[Nhơn Hội, PhúAn ChâuPhú|Nhơn Hội]], [[Phú Hội, PhúAn ChâuPhú|Phú Hội]], [[Phú Hữu, An Phú Châu|Phú Hữu]], [[Phú Lộc, Phú Châu|Phú Lộc]], [[Phú Vĩnh, Phú Châu|Phú Vĩnh]], [[Phước Hưng, An Phú Châu|Phước Hưng]], [[QuốcTân TháiAn, Phúthị Châu|Quốc Thái]], [[Tân An, Phú Châu|Tân An]], [[Vĩnh Hậu, PhúAn ChâuPhú|Vĩnh Hậu]], [[Vĩnh Hòa, Phúthị xã Tân Châu|Vĩnh Hòa]], [[Vĩnh Hội Đông, PhúAn ChâuPhú|Vĩnh Hội Đông]], [[Vĩnh Lộc, PhúAn ChâuPhú|Vĩnh Lộc]], [[Vĩnh Trường, An Phú Châu|Vĩnh Trường]], [[Vĩnh Xương, Phú Châu(xã)|Vĩnh Xương]] và 2 thị trấn [[An Phú, Phú Châu|An Phú]], [[Tân Châu, Phú Châu|Tân Châu]].
#Sáp nhập ấp Long Châu của xã [[Long Phú, Tân Châu|Long Phú]], một phần ấp Phú An B, ấp Phú Hưng và ấp Phú Hữu của xã [[Phú Vĩnh, Tân Châu|Phú Vĩnh]] vào xã [[Tân An, Tân Châu|Tân An]].
 
#Sáp nhập ấp Tân Thạnh của xã [[Tân An, Tân Châu|Tân An]] vào xã [[Vĩnh Hòa, Tân Châu|Vĩnh Hòa]].
*Ngày [[25 tháng 4]] năm [[1979]], Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định '''181-CP'''<ref name=181CPQD181>[http{{Chú thích web|url=https://www.thuvienphapluat.vn/archivevan-ban/QuyetBo-dinhmay-hanh-chinh/Quyet-dinh-181-CP-dieu-chinh-dia-gioi-doi-ten-xa-thi-tran-tinh-An-Giang-vb57556t1757556.aspx|tựa đề=Quyết định 181-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới và đổi tên một số xã và thị trấn thuộc tỉnh An Giang|tác dogiả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url Hộilưu đồngtrữ=|ngày Chínhlưu phủtrữ=|url banhỏng=|ngày hành]truy cập=}}</ref>. ngàyTheo 25 tháng 04 năm 1979 của Hội đồng Chính phủđó:
#Chia xã [[Tân An, Tân Châu|Tân An]] thành hai xã lấy tên là xã [[Long An, Tân Châu|Long An]] và xã [[Tân An, Tân Châu|Tân An]].
#* Sáp nhập ấp LaoLong CởChâu Túccủa (tức ấpLong VĩnhPhú, Thạnh)một củaphần ấp [[VĩnhPhú An TrườngB, Anấp Phú|Vĩnh Trường]]Hưng vào ấp [[VĩnhPhú Hậu,Hữu Ancủa xã Phú| Vĩnh Hậu]]vào xã Tân An.
#* Sáp nhập ấp LongTân HưngThạnh của xã [[Long Phú, Tân Châu|Long Phú]]An vào thị trấn [[Tân Châu (thị trấn)|TânVĩnh Châu]]Hòa.
#Thành* lậpChia vùngTân kinhAn tếthành mới Kinh Năm mộthai mới lấy tên là xã [[PhúLong Lộc,An Tân Châu|Phúxã Tân Lộc]]An.
* Sáp nhập cù lao Cở Túc (tức ấp Vĩnh Thạnh) của xã Vĩnh Trường vào xã Vĩnh Hậu.
* Quyết định '''8-HĐBT'''<ref name=8HDBT>[http://laws.dongnai.gov.vn/1981_to_1990/1984/198401/198401120004 Quyết định 8-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới phường, thị trấn và một số xã thuộc tỉnh An Giang do Hội đồng Bộ trưởng ban hành]</ref> ngày 12 tháng 1 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng:
* Sáp nhập ấp Long Hưng của xã Long Phú vào thị trấn Tân Châu
#Thành lập xã [[Lê Chánh, Tân Châu|Lê Chánh]] trên cơ sở tách ấp Vĩnh Thạnh của xã [[Châu Phong, Tân Châu|Châu Phong]] và ấp Phú Hữu của xã [[Phú Vĩnh, Tân Châu|Phú Vĩnh]].
* Thành lập ở vùng kinh tế mới Kinh Năm một xã mới lấy tên là xã Phú Lộc.
#Thành lập xã [[Quốc Thái, An Phú|Quốc Thái]] trên cơ sở tách ấp 4 của xã [[Nhơn Hội, An Phú|Nhơn Hội]], ấp 1 của xã [[Phước Hưng, An Phú|Phước Hưng]] và các cồn Bắc, cồn Nam, cồn Liệt sĩ của xã [[Phú Hữu, An Phú|Phú Hữu]].
 
#Thành lập thị trấn [[An Phú (thị trấn)|An Phú]] trên cơ sở tách ấp Phước Thạnh của xã [[Đa Phước, An Phú|Đa Phước]] và một phần ấp 4 của xã [[Phước Hưng, An Phú|Phước Hưng]].
Ngày [[12 tháng 1]] năm [[1984]], Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định 8-HĐBT<ref name=QD08>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-8-HDBT-phan-vach-dia-gioi-phuong-thi-tran-xa-tinh-An-Giang-43393.aspx|tựa đề=Quyết định 8-HĐBT năm 1984 về việc phân vạch địa giới phường, thị trấn và một số xã thuộc tỉnh An Giang|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>. Theo đó:
#Sáp nhập một phần ấp 1 của xã [[Vĩnh Lộc, An Phú|Vĩnh Lộc]] vào xã [[Phú Hữu, An Phú|Phú Hữu]] cùng huyện.
#* Thành lập xã [[Lê Chánh, Tân Châu(xã)|Lê Chánh]] trên cơ sở tách ấp Vĩnh Thạnh của xã [[Châu Phong, thị xã Tân Châu|Châu Phong]] ấp Phú Hữu của xã [[Phú Vĩnh, Tân Châu|Phú Vĩnh]].
#Đến thời điểm năm [[1991]], huyện '''Phú Châu''' có 21 xã: [[Châu Phong, Phú Châu|Châu Phong]], [[Đa Phước, Phú Châu|Đa Phước]], [[Khánh An, Phú Châu|Khánh An]], [[Khánh Bình, Phú Châu|Khánh Bình]], [[Lê Chánh, Phú Châu|Lê Chánh]], [[Long An, Phú Châu|Long An]], [[Long Phú, Phú Châu|Long Phú]], [[Nhơn Hội, Phú Châu|Nhơn Hội]], [[Phú Hội, Phú Châu|Phú Hội]], [[Phú Hữu, Phú Châu|Phú Hữu]], [[Phú Lộc, Phú Châu|Phú Lộc]], [[Phú Vĩnh, Phú Châu|Phú Vĩnh]], [[Phước Hưng, Phú Châu|Phước Hưng]], [[Quốc Thái, Phú Châu|Quốc Thái]], [[Tân An, Phú Châu|Tân An]], [[Vĩnh Hậu, Phú Châu|Vĩnh Hậu]], [[Vĩnh Hòa, Phú Châu|Vĩnh Hòa]], [[Vĩnh Hội Đông, Phú Châu|Vĩnh Hội Đông]], [[Vĩnh Lộc, Phú Châu|Vĩnh Lộc]], [[Vĩnh Trường, Phú Châu|Vĩnh Trường]], [[Vĩnh Xương, Phú Châu|Vĩnh Xương]] và 2 thị trấn [[An Phú, Phú Châu|An Phú]], [[Tân Châu, Phú Châu|Tân Châu]].
#* Thành lập xã [[Quốc Thái, An Phú|Quốc Thái]] trên cơ sở tách ấp 4 của xã [[Nhơn Hội, An Phú|Nhơn Hội]], ấp 1 của xã [[Phước Hưng, An Phú|Phước Hưng]] và các cồn Bắc, cồn Nam, cồn Liệt sĩ của xã [[Phú Hữu, An Phú|Phú Hữu]].
*Ngày 13-11-1991, Quyết định số 373-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng chia huyện '''Phú Châu''' thành hai huyện: '''[[An Phú, An Giang|An Phú]]''' và '''[[Tân Châu, An Giang|Tân Châu]]''':
#Huyện* Thành lập thị trấn [[An Phú, An(thị Giangtrấn)|An Phú]] trên thị trấnsở Antách Phúấp Phước 12Thạnh của: [[Đa Phước, Khánh An, Khánh Bình, Nhơn Hội, Phú Hội, Phú Hữu,|Đa Phước]] Hưng, Quốcmột Thái,phần Vĩnhấp Hậu,4 Vĩnhcủa Hội Đông,[[Phước Vĩnh LộcHưng, VĩnhAn TrườngPhú|Phước Hưng]].
#* Sáp nhập ấpmột Tânphần Thạnhấp 1 của xã [[TânVĩnh AnLộc, TânAn ChâuPhú|TânVĩnh AnLộc]] vào xã [[VĩnhPhú HòaHữu, TânAn ChâuPhú|VĩnhPhú HòaHữu]].
#Huyện [[Tân Châu, An Giang|Tân Châu]] có thị trấn Tân Châu và 9 xã: Châu Phong, Lê Chánh, Long An, Long Phú, Phú Lộc, Phú Vĩnh, Tân An, Vĩnh Hòa, Vĩnh Xương.
 
Đầu năm 1991, huyện Phú Châu có 21 xã: [[Châu Phong, Phú Châu|Châu Phong]], [[Đa Phước, Phú Châu|Đa Phước]], [[Khánh An, Phú Châu|Khánh An]], [[Khánh Bình, Phú Châu|Khánh Bình]], [[Lê Chánh, Phú Châu|Lê Chánh]], [[Long An, Phú Châu|Long An]], [[Long Phú, Phú Châu|Long Phú]], [[Nhơn Hội, Phú Châu|Nhơn Hội]], [[Phú Hội, Phú Châu|Phú Hội]], [[Phú Hữu, Phú Châu|Phú Hữu]], [[Phú Lộc, Phú Châu|Phú Lộc]], [[Phú Vĩnh, Phú Châu|Phú Vĩnh]], [[Phước Hưng, Phú Châu|Phước Hưng]], [[Quốc Thái, Phú Châu|Quốc Thái]], [[Tân An, Phú Châu|Tân An]], [[Vĩnh Hậu, Phú Châu|Vĩnh Hậu]], [[Vĩnh Hòa, Phú Châu|Vĩnh Hòa]], [[Vĩnh Hội Đông, Phú Châu|Vĩnh Hội Đông]], [[Vĩnh Lộc, Phú Châu|Vĩnh Lộc]], [[Vĩnh Trường, Phú Châu|Vĩnh Trường]], [[Vĩnh Xương, Phú Châu|Vĩnh Xương]] và 2 thị trấn [[An Phú, Phú Châu|An Phú]], [[Tân Châu, Phú Châu|Tân Châu]].
 
Ngày [[13 tháng 11]] năm [[1991]], Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định 373-HĐBT. Theo đó, chia huyện Phú Châu thành hai huyện An Phú và Tân Châu.
 
*Huyện [[An Phú]] có thị trấn An Phú và 12 xã: Đa Phước, Khánh An, Khánh Bình, Nhơn Hội, Phú Hội, Phú Hữu, Phước Hưng, Quốc Thái, Vĩnh Hậu, Vĩnh Hội Đông, Vĩnh Lộc, Vĩnh Trường.
#*Huyện [[Tân Châu, An Giang|Tân Châu]] có thị trấn Tân Châu và 9 xã: Châu Phong, Lê Chánh, Long An, Long Phú, Phú Lộc, Phú Vĩnh, Tân An, Vĩnh Hòa, Vĩnh Xương.
 
==Chú thích==