Khác biệt giữa các bản “Ninh Thủy”

 
==Lịch sử==
Trước đây, Ninh Thủy là một xã thuộc huyện Ninh Hòa, được thành lập vào ngày [[30 tháng 9]] năm [[1981]] trên cơ sở tách một phần diện tích và dân số của xã Ninh Diêm.<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-100-HDBT-phan-vach-dia-gioi-xa-thi-tran-tinh-Phu-Khanh-43144.aspx|tựa đề=Quyết định 100-HĐBT năm 1981 về việc phân vạch địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Phú Khánh|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>
 
Ngày [[25 tháng 10]] năm [[2010]], Chính phủ ban hành Nghị quyết 41/NQ-CP<ref name=NQ41>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-41-NQ-CP-thanh-lap-thi-xa-Ninh-Hoa-phuong-thuoc-thi-xa-Ninh-Hoa-113474.aspx|tựa đề=Nghị quyết 41/NQ-CP năm 2010 về việc thành lập thị xã Ninh Hòa và phường thuộc thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>. Theo đó, chuyển huyện Ninh Hòa thành thị xã Ninh Hòa và thành lập phường Ninh Thủy trên cơ sở toàn bộ 1.616 ha diện tích tự nhiên, 11.630 người của xã Ninh Thủy.
 
==Chú thích==