Khác biệt giữa các bản “Đắk Lắk”

Ngày 23 tháng 1 năm 1984, chia huyện Ea Súp thành 2 huyện: [[Ea Súp]] và [[Cư M'gar]].<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-15-HDBT-phan-vach-dia-gioi-huyen-Ea-Sup-tinh-Dak-Lak-vb43397t17.aspx Quyết định 15-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới huyện Ea Sup thuộc tỉnh Đắk Lắk]</ref>
 
Ngày 22 tháng 2 năm 1986, chia huyện Đắk Nông thành 2 huyện: [[Đắk GlongNông (huyện)|Đắk Nông]] và [[Đắk R'lấp]].<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh19-HDBT-chia-huyen-Dak-Nong-thanh-2-huyen-Dak-Nong-va-huyen-Dak-Ralap-tinh-Dak-Lak-vb37038t17.aspx Quyết định 19-HĐBT năm 1986 về việc chia huyện Đăk Nông thành hai huyện Đăk Nông và huyện Đăk R'lấp thuộc tỉnh Đắk Lắk]</ref>
 
Ngày 13 tháng 9 năm 1986, thành lập huyện [[Ea Kar]] trên cơ sở tách ra từ 2 huyện [[Krông Pắc|Krông Pắk]] và [[M'Đrăk]].<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-108-HDBT-thanh-lap-huyen-Ea-Kar-tinh-Dak-Lak-vb37175t17.aspx Quyết định 108-HĐBT năm 1986 về việc thành lập huyện Ea Kar thuộc tỉnh Đắk Lắk]</ref>
 
Ngày 9 tháng 11 năm 1987, chia huyện Krông Búk thành 2 huyện: [[Krông Búk]] và [[Krông Năng]]; thành lập huyện [[Krông Nô]] trên cơ sở tách một số xã thuộc các huyện [[Đắk Mil]], [[Đắk GlongNông (huyện)|Đắk Nông]] và [[Lắk]].
 
Ngày 19 tháng 6 năm 1990, thành lập huyện [[Cư Jút]] trên cơ sở tách ra từ huyện [[Đắk Mil]] và [[Buôn Ma Thuột|thị xã Buôn Ma Thuột]].<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-227-HDBT-thanh-lap-huyen-Cu-jut-thuoc-tinh-Dac-lac-vb37971t17.aspx Quyết định 227-HĐBT năm 1990 thành lập huyện Cư Jút thuộc tỉnh Đắk Lắk]</ref>
Ngày 7 tháng 10 năm 1995, chia huyện Ea Súp thành 2 huyện: [[Ea Súp]] và [[Buôn Đôn]].<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-61-CP-chia-xa-va-thanh-lap-huyen-moi-thuoc-tinh-Dak-Lak-vb39601t11.aspx Nghị định 61-CP năm 1995 về việc chia xã và thành lập huyện mới thuộc tỉnh Đắk Lắk]</ref>
 
Ngày 21 tháng 6 năm 2001, thành lập huyện [[Đắk Song]] trên cơ sở tách ra từ 2 huyện [[Đắk GlongNông (huyện)|Đắk Nông]] và [[Đắk Mil]].<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-30-2001-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Dak-Nong-va-huyen-Dak-Mil-de-thanh-lap-huyen-Dak-Song-tinh-Dak-Lak-vb48023t11.aspx Nghị định 30/2001/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đắk Nông và huyện Đắk Mil để thành lập huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Lắk]</ref>
 
Đến cuối năm 2002, tỉnh Đắk Lắk có tỉnh lị là thành phố [[Buôn Ma Thuột]] và 18 huyện: [[Buôn Đôn]], [[Cư Jút]], [[Cư M'gar]], [[Đắk Mil]], [[Đắk GlongNông (huyện)|Đắk Nông]], [[Đắk R'lấp|Đắk R'Lấp]], [[Đắk Song]], [[Ea H'leo]], [[Ea Kar]], [[Ea Súp]], [[Krông Ana]], [[Krông Bông]], [[Krông Búk]], [[Krông Năng]], [[Krông Nô]], [[Krông Pắc|Krông Pắk]], [[Lắk]], [[M'Đrắk]].
 
Ngày 26 tháng 11 năm 2003, Quốc hội ra Nghị quyết số 22/2003/QH.11<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-22-2003-QH11-chia-va-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-tinh-51694.aspx|tiêu đề=NGHỊ QUYẾT 22/2003/QH.11 VỀ VIỆC CHIA VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ TỈNH}}</ref>, [[tỉnh Đăk Lăk]] tách thành hai tỉnh mới là [[Tỉnh Đăk Lăk|Đăk Lăk]] và [[Đăk Nông]], nên số huyện giảm xuống còn 12<ref>[http://ws1.khanhhoa.gov.vn/cb/congbao.nsf/8bf16a87b77f9db3c725688300137944/85256f620062656c47256811001a43c0?OpenDocument Ban hành Quy định tạm thời về viết hoa trong văn bản của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ], Trang Khánh Hòa</ref>: