Khác biệt giữa các bản “Đắk Lắk”

Nghị định số 356-BNV/HC/NĐ của chính quyền [[Việt Nam Cộng hòa]] ngày 2 tháng 7 năm 1958 ấn định [[tỉnh Đắk Lắk]] (được ghi là [[Darlac]]) có 5 quận, 21 tổng và 77 xã. Trong đó, Quận Ban Mê Thuột có 4 tổng, Quận Lạc Thiện (đổi tên từ quận Lăk) có 7 tổng, Quận M'Đrak có 4 tổng, Quận Đak Song có 2 tổng và Quận Buôn Hồ có 4 tổng.
 
Ngày 23 tháng 1 năm 1959, Chính quyền [[Việt Nam Cộng hòa]] ban hành Nghị định số 24/NV, tách gần như toàn bộ quận Đak Song của tỉnh Darlac, lập ra tỉnh [[Quảng Đức]]. Như vậy tỉnh [[Darlac]] còn lại 4 quận. Sau đó quận M'Đrak lại bị xé lẻ, một phần nhập vào tỉnh [[Khánh Hòa]] và một phần nhập vào tỉnh [[Phú Yên]]. Tháng 12 năm 1960, Chính phủ cách mạng chính thức thành lập [[Quảng Đức|tỉnh Quảng Đức]] dựa trên sự phân chia ranh giới của địch, lấy mật danh là B4.
 
Ngày 20 tháng 12 năm 1963, lập thêm một quận mới tên là Phước An, quận lỵ đặt tại Phước Trạch, đến ngày 1 tháng 9 năm 1965 chuyển về Thuận Hiếu. Sau này lại bỏ cấp tổng, nên chỉ còn cấp quận (4 quận) và xã.