Khác biệt giữa các bản “Krông Năng”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Sau năm 1975, quận Buôn Hồ đổi thành huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.
 
Huyện Krông Năng được thành lập vào ngày [[9 tháng 11]] năm [[1987]] theo Quyết định số 212/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng, trên cơ sở tách 6 xã: Dliê Ya, Ea Hồ, Krông Năng, Phú Lộc, Phú Xuân, Tam Giang thuộc huyện Krông Búk.
 
Ngày [[26 tháng 1]] năm [[1989]], thành lập các xã Ea Tóh trên cơ sở điều chỉnh một phần diện tíchdân số của các xã Dliê Ya và PhúEa LộcTam.
 
Ngày [[27 tháng 7]] năm [[1999]], chuyển xã Krông Năng thành thị trấn Krông Năng, thị trấn huyện lỵ huyện Krông Năng.<ref name=ND61>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/Nghi-dinh-61-1999-ND-CP-thanh-lap-thi-tran-huyen-ly-va-xa-thuoc-cac-huyen-Krong-No-Dak-R-Lap-Krong-Nang-va-Krong-Buk-tinh-Dak-Lak-10615.aspx|tựa đề=Nghị định 61/1999/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn huyện lỵ và xã thuộc các huyện Krông Nô, Đắk R'Lấp, Krông Năng và Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>
Năm 1993, thành lập xã Ea Tam trên cơ sở một phần diện tích và dân số của xã Tam Giang.
 
Ngày [[29 tháng 8]] năm [[2003]], Chính phủ ban hành Nghị định 100/2003/NĐ-CP<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-100-2003-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-lap-xa-thuoc-cac-huyen-Da-H-Leo-Krong-Nang-Krong-Ana-Krong-No-Dak-R-Lap-tinh-Dak-Lak-53077.aspx|tựa đề=Nghị định 100/2003/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập xã thuộc các huyện Ea H'Leo, Krông Năng, Krông Ana, Krông Nô và Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Lắk|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>. Theo đó:
Ngày 27 tháng 7 năm 1999, chuyển xã Krông Năng thành thị trấn Krông Năng.
Ngày 29 tháng 8 năm 2003, thành*Thành lập xã Cư Klông trên cơ sở 3.945 ha diện tích tự nhiên và 705 người của xã Dliê Ya; 3.738 ha diện tích tự nhiên và 3.331 người của xã Ea Tam; thành lập xã Ea Tân trên cơ sở 5.353 ha diện tích tự nhiên và 8.681 người của xã Dliê Ya.
Năm 1993, thành*Thành lập xã Ea TamTân trên cơ sở một5.353 phầnha diện tích tự nhiêndân8.681 sốngười của xã TamDliê GiangYa.
 
Ngày [[23 tháng 3]] năm [[2005]], Chính phủ ban hành Nghị định 40/2005/NĐ-CP<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-40-2005-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Krong-Ana-Ea-Kar-Krong-Nang-tinh-Dak-Lak-52961.aspx|tựa đề=Nghị định 40/2005/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc các huyện Krông Ana, Ea Kar, Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>. Theo đó:
Ngày 29 tháng 8 năm 2003, thành lập xã Cư Klông trên cơ sở 3.945 ha diện tích tự nhiên và 705 người của xã Dliê Ya; 3.738 ha diện tích tự nhiên và 3.331 người của xã Ea Tam; thành lập xã Ea Tân trên cơ sở 5.353 ha diện tích tự nhiên và 8.681 người của xã Dliê Ya.
*Thành lập xã Ea Dăh trên cơ sở 1.950 ha diện tích tự nhiên và 2.854 người của xã Phú Xuân, 3.274 ha diện tích tự nhiên và 2.507 người của xã Tam Giang
 
Ngày 23 tháng 3 năm 2005, thành lập xã Ea Dăh trên cơ sở 1.950 ha diện tích tự nhiên và 2.854 người của xã Phú Xuân, 3.274 ha diện tích tự nhiên và 2.507 người của xã Tam Giang; thành*Thành lập xã Ea Púk trên cơ sở 4.376 ha diện tích tự nhiên và 3.791 nhân khẩu của xã Tam Giang.
 
Huyện Krông Năng có 1 thị trấn và 11 xã như hiện nay.