Khác biệt giữa các bản “Lắk”

 
Nghị định số 356-BNV/HC/NĐ của chính quyền [[Việt Nam Cộng hòa]] ngày [[2 tháng 7]] năm [[1958]] ấn định tỉnh Darlac có 5 quận, 21 tổng và 77 xã. Trong đó, quận Ban Mê Thuột có 4 tổng, quận Lạc Thiện (đổi tên từ quận Lăk) có 7 tổng, quận M’Đrak có 4 tổng, quận Đak Song có 2 tổng và quận Buôn Hồ có 4 tổng.
 
Sau năm [[1975]], quận Lạc Thiện chuyển thành huyện Lắk, gồm thị trấn Liên Sơn và 8 xã: Bông Krang, Đắk Liêng, Đắk Nuê, Đắk Phơi, Krông Nô, Liên Sơn, Nam Ka, Yang Bung, Yang Tao.
 
Ngày [[17 tháng 1]] năm [[1984]], chia xã Yang Bung thành 2 xã lấy tên là xã Buôn Triết và xã Buôn Tría.
 
Ngày [[9 tháng 11]] năm [[1987]], chuyển xã Nam Ka về huyện [[Krông Nô]] mới thành lập.
 
Ngày [[26 tháng 1]] năm [[1989]], giải thể xã Liên Sơn để thành lập thị trấn Liên Sơn và xã Đắk Liêng.
 
Cuối năm [[2003]], huyện Lắk có thị trấn Liên Sơn và 8 xã: Bông Krang, Buôn Tría, Buôn Triết, Đắk Liêng, Đắk Nuê, Đắk Phơi, Krông Nô, Yang Tao.