Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin món ăn”

không có tóm lược sửa đổi
(Cập nhật bên en (Tháng 7 năm 2020))
| {{smaller
| {{#ifexpr:{{#expr:{{{glycemic_index}}}<56}}
| {{{glycemic_index}}}&nbsp;({{background|#ccffcc|lowthấp}})
| {{#ifexpr:{{#expr:{{{glycemic_index}}}<70}}
| {{{glycemic_index}}}&nbsp;({{background|#ffff99|mediumtrung bình}})
| {{{glycemic_index}}}&nbsp;({{background|#ffcc99|highcao}})
}} }} }} }} }}
<!--------------------------------------------------------->