Khác biệt giữa các bản “Lăng Thống”

Nếu là hư cấu thì phải bỏ ra khỏi bài chứ để như vậy nghĩa là sao?
(Đã lùi lại sửa đổi 62914242 của Q.Khải (thảo luận) Xem trang thảo luận)
Thẻ: Lùi sửa
(Nếu là hư cấu thì phải bỏ ra khỏi bài chứ để như vậy nghĩa là sao?)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
Ông cùng với cha là [[Lăng Tháo]] theo [[Tôn Sách]] khi Sách đi đánh [[Nghiêm Bạch Hổ]] và [[Vương Lãng]]. Lăng Thống sinh ở [[Dư Hàng (quận)|Dư Hàng]], [[Chiết Giang]].
 
Khi [[Tôn Quyền]] đi đánh [[Hoàng Tổ]], cha ông bơi thuyền bị [[Cam Ninh]] bắn chết. Lúc này ông mới có 15 tuổi mà đã ra sức cướp được xác cha về. Sau đó, Cam Ninh hàng [[Tôn Quyền]]. Mang thù hằn trong lòng, ông luôn tìm cách giết Cam Ninh.
 
''Tam quốc diễn nghĩa hư cấu đánh nhau với [[Nhạc Tiến]] ở [[Hợp Phì]], ông bị [[Tào Hưu]] lén bắn tên trúng ngựa làm ông ngã xuống đất, [[Nhạc Tiến]] định vác giáo lại đâm thì Cam Ninh đã kịp bắn tên trúng ngay trán Nhạc Tiến để cứu ông. Từ đó ông không còn thù hằn gì với Cam Ninh nữa.''
 
Sau khi theo quân đánh [[An Huy]], ông được phong ''Đãng Khấu Trung Lang Tướng'', ''Lĩnh Phái Tướng'', cùng [[Lã Mông]] đoạt được Kinh Châu của [[Lưu Bị]].
14.946

lần sửa đổi