Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Khoảng cách Mahalanobis”