Khác biệt giữa các bản “Trung Vũ vương”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* Nam Tống Kỳ Trung Vũ Vương (hoặc Hàm An Trung Vũ quận vương hay Thông Nghĩa Trung Vũ quận vương) [[Hàn Thế Trung]]
*[[Việt Nam]] [[nhà Trần|Trần Triều]] Trung Vũ Vương [[Trần Thủ Độ]] (tước hiệu)
* [[Nhà Nguyên|Nguyên triều]] Hoài An Trung Vũ Vương (hoặc Hoài Trung Vũ Vương) [[Bá Nhan (Bát Lân bộ)|Bá Nhan]] (truy tặng)
* Nguyên triều Đức Trung Vũ Vương [[Yên Thiếp Mộc Nhi]]
* [[Nhà Minh|Minh triều]] [[Thường Ngộ Xuân|Khai Bình Trung Vũ Vương]]
Người dùng vô danh