Khác biệt giữa các bản “Trung Vũ vương”

* Bắc Tề Lan Lăng Trung Vũ Vương [[Cao Trường Cung]] (thường gọi tắt là [[Vũ vương]])
* [[Bắc Tề]] Bình Nguyên Trung Vũ Vương [[Đoàn Thiều]] (thời [[Đông Ngụy]] gọi là Hạ Lạc Trung Vũ Nam hoặc Chân Định Trung Vũ Nam, sau đó tiến phong Trường Lạc Trung Vũ Công và Ninh Vũ Trung Vũ Công rồi Quảng Bình Trung Vũ Công, ngoài ra còn biệt phong Nhạc Lăng Trung Vũ Công)
* Bắc Tề Hàm Dương Trung Vũ quận vương [[Hộc Luật Kim]]
* [[Nhà Đường|Đường triều]] Tây Bình Trung Vũ Vương [[Lý Thạnh]]
* Đường triều Phần Dương Trung Vũ Vương [[Quách Tử Nghi]] (trước đó gọi là Đại [[Trung Vũ Công]])
Người dùng vô danh