Khác biệt giữa các bản “Trung Vũ vương”

* [[Nhà Nguyên|Nguyên triều]] Hoài An Trung Vũ Vương (hoặc Hoài Trung Vũ Vương) [[Bá Nhan (Bát Lân bộ)|Bá Nhan]] (truy tặng)
* Nguyên triều Đức Trung Vũ Vương [[Yên Thiếp Mộc Nhi]]
* [[Nhà Minh|Minh triều]] [[Thường Ngộ Xuân|Khai Bình Trung Vũ Vương]] (truy tặng, thực tế chỉ là Ngạc Trung Vũ Công)
* Minh triều [[Trương Ngọc|Hà Gian Trung Vũ Vương]] (truy tặng, thực tế thụy hiệu chỉ là Vinh Trung Hiển Công)
* Minh triều [[Hoàng Đắc Công|Hòa Dương Trung Vũ Vương]] (còn có thụy hiệu khác là Phì Thủy Trung Liệt Vương)
Người dùng vô danh