Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trung Vũ vương”

* [[Nhà Đường|Đường triều]] Tây Bình Trung Vũ Vương [[Lý Thạnh]]
* Đường triều Phần Dương Trung Vũ Vương [[Quách Tử Nghi]] (trước đó gọi là Đại [[Trung Vũ Công]])
* Đường triều Ninh Sóc Trung Vũ quận vương [[Hỗn Giam]]
* [[Nam Ngô]] [[Từ Ôn|Tề Trung Vũ Vương]] (sau được truy tôn là Đường [[Trung Vũ Đế]])
* Bắc Tống Bành Trung Vũ Vương (hoặc Tiều Trung Vũ Vương) [[Quách Thủ Văn]]
Người dùng vô danh