Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trung Vũ hầu”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*[[Thục Hán]] [[Gia Cát Lượng|Vũ Hương Trung Vũ hầu]] (thường gọi tắt là Vũ Hầu)
*[[Tào Ngụy]] [[Tư Mã Sư|Vũ Dương Trung Vũ hầu]] (sau được [[nhà Tấn]] truy tôn là [[Cảnh Vương]] rồi [[Cảnh Đế]])
*[[Đông Ngụy]] Cô Tang Trung Vũ Hầu [[Đoàn Thiều]]
*Minh triều Quảng Ninh Trung Vũ hầuHầu [[Lưu Vinh]] (truy tặng, thực tế chỉ là Quảng Ninh Trung Vũ Bá)
*Minh triều Định Tương Trung Vũ Hầu [[Quách Đăng]] (truy tặng, thực tế chỉ là Định Tương Trung Vũ Bá)
 
Người dùng vô danh