Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trung Vũ hầu”

*[[Thục Hán]] [[Gia Cát Lượng|Vũ Hương Trung Vũ hầu]] (thường gọi tắt là Vũ Hầu)
*[[Tào Ngụy]] [[Tư Mã Sư|Vũ Dương Trung Vũ hầu]] (sau được [[nhà Tấn]] truy tôn là [[Cảnh Vương]] rồi [[Cảnh Đế]])
* Lương triều Kiến Ninh Trung Vũ Hầu [[Vương Lâm]] (sau được tiến phong làm An Thành Trung Vũ quận công)
*[[Đông Ngụy]] Cô Tang Trung Vũ Hầu [[Đoàn Thiều]] (trước sau lần lượt nắm giữ các tước hiệu: Hạ Lạc Trung Vũ Nam, Chân Định Trung Vũ Nam, Trường Lạc Trung Vũ Công, Quảng Bình Trung Vũ Công, Ninh Vũ Trung Vũ Công, Nhạc Lăng Trung Vũ Công và Bình Nguyên Trung Vũ Vương)
*Minh triều Quảng Ninh Trung Vũ Hầu [[Lưu Vinh]] (truy tặng, thực tế chỉ là Quảng Ninh Trung Vũ Bá)
Người dùng vô danh