Khác biệt giữa các bản “Trung Vũ vương”

* Nguyên triều Xương Trung Vũ Vương [[Bột Thốc]]
* Nguyên triều Trấn Dương Trung Vũ Vương [[Sử Thiên Trạch]] (truy phong)
* Nguyên triều Nhữ Nam Trung Vũ Vương [[Trương Nhu]] (truy tặng, thực tế chỉ là Sái Trung Vũ Công)
* Nguyên triều Đức Trung Vũ Vương [[Yên Thiếp Mộc Nhi]]
* [[Nhà Minh|Minh triều]] [[Thường Ngộ Xuân|Khai Bình Trung Vũ Vương]] (truy tặng, thực tế chỉ là Ngạc Trung Vũ Công)
Người dùng vô danh