Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trung Vũ vương”

* [[Nam Ngô]] [[Từ Ôn|Tề Trung Vũ Vương]] (sau được truy tôn là Đường [[Trung Vũ Đế]])
* Bắc Tống Bành Trung Vũ Vương (hoặc Tiều Trung Vũ Vương) [[Quách Thủ Văn]]
* [[Tây Hạ]] Tề Trung Vũ Vương [[Lý Ngạn Tông]]
* Nam Tống Ngạc Trung Vũ Vương [[Nhạc Phi]] (truy phong, có thụy hiệu khác là [[Vũ Mục Vương]])
* Nam Tống Kỳ Trung Vũ Vương (hoặc Hàm An Trung Vũ quận vương hay Thông Nghĩa Trung Vũ quận vương) [[Hàn Thế Trung]]
Người dùng vô danh