Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trung Vũ vương”

* Minh triều [[Trương Ngọc|Hà Gian Trung Vũ Vương]] (truy tặng, thực tế thụy hiệu chỉ là Vinh Trung Hiển Công)
* Minh triều [[Hoàng Đắc Công|Hòa Dương Trung Vũ Vương]] (còn có thụy hiệu khác là Phì Thủy Trung Liệt Vương)
* Nam Minh Du Lâm Trung Vũ quận vương [[Kim Thanh Hoàn]]
* [[Nam Minh]] Ninh Hạ Trung Vũ Vương [[Lý Thành Đống]] (truy phong, thực tế chỉ là Huệ Trung Vũ Công)
 
Người dùng vô danh