Khác biệt giữa các bản “Liệt tử”

*Tây Chu [[Huyền Liệt tử]] [[Ngỗi Phong]]
* [[Tào Ngụy]] Cố Thủy Liệt tử [[Tư Mã Khôi]] (sau được cải phong nâng lên thành Trường Lạc [[Liệt Hầu]] (hoặc Quý Thọ Liệt hầu), đến thời [[Tây Tấn]] được phong làm Thái Nguyên [[Liệt Vương]])
*[[Bắc Ngụy]] Tân Phong Vũ Liệt Tử [[Thôi Duyên Bá]] (trước kia từng làm Đương Lợi Vũ Liệt Nam)
*[[Liệt Tử]] (列子) còn là sách của [[Liệt Ngữ Khấu]] (列禦寇), cũng là tôn hiệu của người đời sau gọi ông.
 
Người dùng vô danh