Khác biệt giữa các bản “Đồng luân”

* '''Ví Dụ:'''
<math> </math>
: Trong không gian định chuẩn hai đường <math>\alpha, \beta </math> cùng điểm đầu và cùng điểm cuối là đồng luân. ThôngTa quacó thể chọn đồng luân <math>(1-t)\alpha+t\beta </math>.
<!-- [[Tập tin:Path Homotopy Animation - YouTube.webm|nhỏ|giữa|Video 1: Quá trình biến đổi đồng luân đường.]]
[[Tập tin:Homotopy Animation.webm|nhỏ|giữa|Video 2: Quá trình biến đổi đồng luân đường.]] -->