Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đảo Loại Ta”

</div></div>
 
<!--đá Tân Châu-->
<div style="position:absolute; top:66%; left:68%; height:0; width:0; margin:0; padding:0;">
<div style="font-size:100%; line-height:110%; position:relative; top:-1.45em; right:1em; width:12em;"><span style="padding:1px; background:none; color:#ffffff;">'''đá Tân Châu'''</span>
</div></div>
 
</div></div><br>Đảo Loại Ta và các thực thể địa lý phụ cận (nguồn ảnh: NASA).</center>