Khác biệt giữa các bản “Minh Thành Tổ”

Còn Tề Thái, Hoàng Tử Trình cũng bị xử lăng trì và [[Tru di]] tam tộc.
 
Lưu Đoan là người đứng đầu Đại Lý Tự đã bỏ trốn rồi sau bị bắt dẫn đến trước điện, Chu Đệ hỏi rằng: ''"Phương Hiếu Nhụ là người thế nào ?"''. Lưu Đoan cười đáp: ''"Là trung thần".'' Chu Đệ lại hỏi: ''"Còn ông bỏ chùa chạy trốn có coi là trung thần không?"''.Lưu Đoan cứng cỏi đáp: ''"Tôi cũng vì muốn sống để sau này báo thù mà thôi"''. Chu Đệ nổi giận liền sai người cắt mũi và tai Lưu Đoan, rồi cười hỏi Lưu Đoan máu me đầy mặt rằng: ''"Bây giờ ngươi mặt mũi thế này còn coi là người nữa không?"''. Lưu Đoan đáp: ''"Khuôn mặt ta là mặt trung thần hiếu tử, chết xuống âm phủ còn có mặt mũi gặp thái tổ hoàng đế".'' Chu Đệ càng thêm bực tức, liền vung gậy đập chết Lưu Đoan.
 
Chu Đệ cả thảy đã giết hơn 10 nghìn trung thần của Kiến Văn Đế cùng gia quyến, trong lịch sử chưa từng có vụ tàn sát quan lại đối phương quy mô như vậy. 22 năm sau, khi [[Minh Nhân Tông|Chu Cao Sí]] con trai của Chu Đệ lên nối ngôi, mới hạ chiếu phế bỏ kiếp nô lệ cho gia quyến của các trung thần triều đại Kiến Văn Đế.
Người dùng vô danh