Khác biệt giữa các bản “Giản hầu”

 
==Danh sách==
* [[Đông Chu]] [[Tiết Giản hầu]]
* [[Tây Hán]] [[Trần Lý (Khúc Nghịch hầu)|Khúc Nghịch Giản hầu]] Trần Khôi
* Tây Hán [[Tào Kì|Bình Dương Giản hầu]]
* Tây Hán [[Nghiêm Anh|Vũ Cương Giản hầu]]
* Tây Hán [[Lư Đà Chi|Á Cốc Giản hầu]]
* [[Tào Ngụy]] [[Hòa Hiệp|Tây Lăng Hương Giản hầu]]
* [[Tây Ngụy]] [[Trưởng Tôn Sĩ Lượng|Phúc Tân Giản hầu]] (thời [[Bắc Ngụy]] chỉ là Vĩnh Ninh Giản Bá, sang thời [[Bắc Chu]] được tiến phong làm Nghĩa Môn Giản Công)
* Tùy triều [[Tiêu Đãng|Đào Khâu Giản hầu]] (thời Hậu Lương ở Nam triều từng có tước hiệu Nghĩa An quận vương)
 
Người dùng vô danh