Khác biệt giữa các bản “Tráng tử”

*[[Tào Ngụy]] Dương Hạ Tráng Tử [[Hồ Phấn]] (thời Tây Tấn được tiến phong làm Dương Hạ Tráng Hầu)
*[[Đông Tấn]] Hán Thọ Tráng Tử (hoặc Bác Lục Tráng Tử) [[Vương Trấn Ác]] (sau được nhà [[Lưu Tống]] truy tặng làm Long Dương Tráng Hầu)
*Đông Tấn Ngô Bình Tráng Tử [[Hồ Phiên]] (còn gọi là Sơn Dương Tráng Nam, thời Lưu Tống được tiến phong làm Sơn Dương Tráng Hầu)
 
==Xem thêm==
Người dùng vô danh