Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tráng hầu”

# Tráng Hầu [[Châu Thái (Tam Quốc)|Châu Thái]]: Vệ tướng quân nhà Tào Ngụy.
# Dương Hạ Tráng Hầu [[Hồ Phấn]]: Võ tướng thời Ngụy Tấn giai đoạn cuối [[Tam Quốc]], trước đây từng làm Dương Hạ Tráng Tử
# Sơn Dương Tráng Hầu [[Hồ Phiên]], tướng lĩnh nhà Lưu Tống, thời Đông Tấn chỉ là Sơn Dương Tráng Nam và Ngô Bình Tráng Tử.
# Long Dương Tráng Hầu [[Vương Trấn Ác]], Huyện hầu do nhà Lưu Tống truy tặng, sinh thời là tướng lĩnh cuối nhà Đông Tấn, thực tế chỉ là Hán Thọ Tráng Tử và Bác Lục Tráng Tử.
# Ích Dương Tráng Hầu [[Viên Hộ Chi]]: Huyện hầu, tướng nhà [[Lưu Tống|Tiền Tống]].
Người dùng vô danh