Khác biệt giữa các bản “Ý hầu”

==Danh sách==
* Tây Chu [[Kỷ Ý hầu]]
* [[Đông Chu]] [[Hàn Ý hầu]] (còn có thụy hiệu khác là [[Trang Hầu]] và [[Cộng Hầu]])
* Tây Hán [[Tào Tham|Bình Dương Ý hầu]]
* Tây Hán [[Quán Anh|Dĩnh Âm Ý hầu]]
* Tây Hán [[Lưu Xá|Đào Ý hầu]]
* Tây Hán [[Tô Lư|Giang Dương Ý hầu]]
* [[Tây Hán]] [[Điền Thắng|Chu Dương Ý hầu]]
* [[Lưu Tống]] [[Vương Cảnh Văn|Giang An Ý hầu]] (trước đây từng làm Kiến Lăng Ý Tử)
 
==Xem thêm==
Người dùng vô danh