Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hy Hầu”

* Tây Chu [[Sái Hy hầu]] (còn có thụy hiệu khác là Ly Hầu)
* Tây Chu [[Tấn Ly hầu|Tấn Hy hầu]] (còn có thụy hiệu khác là Ly Hầu)
* [[Đông Chu]] [[Kỷ Hy hầu]]
* Đông Chu [[Hàn Chiêu hầu|Hàn Hy hầu]] (còn có các thụy hiệu khác là [[Chiêu Hầu]], Chiêu Hy Hầu, Ly hầu và Chiêu Ly Hầu)
* [[Tây Tấn]] [[Trịnh Liệt (nhà Tấn)|Bình Hoàn Hy hầu]] (thời Tào Ngụy chỉ là Bình Hoàn Hy Nam)
* Minh triều [[Lý Trân (Tương Thành hầu)|Tương Thành Điệu Hy hầu]] (truy tặng, thực tế chỉ là Tương Thành Điệu Hy Bá)
* Minh triều [[Trần Hữu (nhà Minh)|Vũ Bình Vũ Hy hầu]] (trước từng làm Vũ Bình Vũ Hy Bá, sau được truy tặng làm Miện Vũ Hy Công)
Người dùng vô danh