Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bình hầu”

* [[Thục Hán]] [[Triệu Vân|Vĩnh Xương Đình Thuận Bình hầu]]
* [[Tào Ngụy]] Lâm Tứ Bình Hầu [[Tư Mã Giám]] (sang thời Tây Tấn được cải phong làm Nhạc An Bình Vương)
* Tây Tấn Xương Vũ Bình Hầu [[Tư Mã Hồng]], (sau được tiến phong thành Hà Gian [[Bình Vương]], thời Tào Ngụy chỉ là Tương Bôn Bình Nam)
 
==Xem thêm==
Người dùng vô danh