Khác biệt giữa các bản “Hiến hầu”

* Tây Hán [[Công Tôn Hoằng|Bình Tân Hiến hầu]]
* Tây Hán [[Ngụy Tương|Cao Bình Hiến hầu]]
* Tào Ngụy Vũ Thủy Hiến đình hầu [[Tư Mã Hoảng]] (còn gọi là Tây An [[Hiến nam]], thời Tây Tấn được tiến phong làm Hạ Bi Hiến Vương)
* [[Tào Ngụy]] Dương Văn Hiến Hầu [[Tư Mã Thái]] (sang thời [[Tây Tấn]] được tiến phong Cao Mật Văn Hiến Vương hoặc Lũng Tây [[Văn Hiến Vương]])
* [[Tào Ngụy]] An Xương Hiến Hầu [[Tư Mã Du]] (thời Tây Tấn được tiến phong làm Tề Hiến Vương)
Người dùng vô danh