Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Giản hầu”

* Tây Hán [[Lư Đà Chi|Á Cốc Giản hầu]]
* [[Tào Ngụy]] [[Hòa Hiệp|Tây Lăng Hương Giản hầu]]
* [[Tây Tấn]] [[Quách Dịch (Tây Tấn)|Bình Lăng Giản hầu]] (truy tặng, thực tế là Bình Lăng Giản Nam, trước đó từng được đề nghị đặt thụy hiệu là Bình Lăng Cảnh Nam và Bình Lăng Mục Nam)
* [[Tây Ngụy]] [[Trưởng Tôn Sĩ Lượng|Phúc Tân Giản hầu]] (thời [[Bắc Ngụy]] chỉ là Vĩnh Ninh Giản Bá, sang thời [[Bắc Chu]] được tiến phong làm Nghĩa Môn Giản Công)
* Tùy triều [[Tiêu Đãng|Đào Khâu Giản hầu]] (thời Hậu Lương ở Nam triều từng có tước hiệu Nghĩa An quận vương)
Người dùng vô danh