Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Huệ hầu”

n (Vuhoangsonhn đã đổi Huệ Hầu thành Huệ hầu)
* Tây Hán [[Lã Thủy|Nịnh Lăng Huệ hầu]]
* [[Tào Ngụy]] [[Chung Dục|Định Lăng Huệ hầu]]
* [[Lưu Tống]] [[Lưu Nghĩa Tông|Tân Du Huệ hầu]] (thời [[Đông Tấn]] chỉ là Tân Du Huệ Nam)
* [[Bắc Ngụy]] [[Lư Độ Thế|Cố An Huệ hầu]]
 
Người dùng vô danh