Khác biệt giữa các bản “Nguyên Công”

* Tây Tấn Đại Lăng Nguyên Công [[Ôn Tiện]]
* Tây Tấn Quảng Lăng Nguyên Công [[Tư Mã Thôi]] (sau được tiến phong làm Hoài Lăng [[Nguyên Vương]])
* Tây Tấn Lâm Dĩnh Nguyên Công [[Tuân Tổ]] (trước từng làm Thành Dương [[Nguyên nam]])
* Đông Tấn Gia Hưng Nguyên Công [[Cố Vinh]] (truy phong, thời Tây Tấn thực tế chỉ là Gia Hưng Nguyên Bá)
* [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Tiền Lương]] [[Trương Quỹ|Nguyên công]] (sau được truy tôn là [[Minh Vương (thụy hiệu)|Minh Vương]] hoặc [[Chiêu Vương]])
Người dùng vô danh