Khác biệt giữa các bản “Danh sách màu”

(Ko bt nhá)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|
{| cellpadding=1 border=0 cellspacing=0
!
!colspan=2 style="font-family:Arial, sans-serif"|Theo độ sáng
! style="font-family:Arial, sans-serif" |'''Theo độ sáng'''
!
|-
|
|style="color:#FFF;background-color:black"|Black
|style="color:#FFF;background-color:#000000"|#000000
|-
|
|style="color:#FFF;background-color:navy"|Navy
|style="color:#FFF;background-color:#000080"|#000080
|-
|
|style="color:#FFF;background-color:darkblue"|DarkBlue
|style="color:#FFF;background-color:#00008B"|#00008B
|-
|
|style="color:#FFF;background-color:indigo"|Indigo
|style="color:#FFF;background-color:#4B0082"|#4B0082
|-
|
|style="color:#FFF;background-color:midnightblue"|MidnightBlue
|style="color:#FFF;background-color:#191970"|#191970
|-
|
|style="color:#FFF;background-color:maroon"|Maroon
|style="color:#FFF;background-color:#800000"|#800000
|-
|
|style="color:#FFF;background-color:purple"|Purple
|
|style="color:#FFF;background-color:#800080"|#800080
|
|-
|
|style="color:#FFF;background-color:darkred"|DarkRed
| rowspan="6" style="color:#FFF;background-color:#8B0000purple" |#8B0000Purple
| style="color:#FFF;background-color:#800080" |#800080
|-
|
|style="color:#FFF;background-color:mediumblue"|MediumBlue
| style="color:#FFF;background-color:#0000CD8B0000" |#0000CD8B0000
|-
|
|style="color:#FFF;background-color:darkmagenta"|DarkMagenta
|
|style="color:#FFF;background-color:#8B008B"|#8B008B
|-
|
|style="color:#FFF;background-color:darkgreen"|DarkGreen
| style="color:#FFF;background-color:#0064000000CD" |#0064000000CD
|-
|
|style="color:#FFF;background-color:darkslategray"|DarkSlateGray
| style="color:#FFF;background-color:#2F4F4F8B008B" |#2F4F4F8B008B
|-
|
|style="color:#FFF;background-color:saddlebrown"|SaddleBrown
| style="color:#FFF;background-color:#8B4513006400" |#8B4513006400
|-
|
|style="color:#FFF;background-color:blue"|Blue
|
|style="color:#FFF;background-color:#0000FF"|#0000FF
| style="color:#FFF;background-color:#2F4F4F" |#2F4F4F
|-
|
|style="color:#FFF;background-color:green"|Green
|
|style="color:#FFF;background-color:#008000"|#008000
| style="color:#FFF;background-color:#8B4513" |#8B4513
|-
|
|style="color:#FFF;background-color:darkviolet"|DarkViolet
| style="color:#FFF;background-color:#9400D3blue" |#9400D3Blue
| style="color:#FFF;background-color:#0000FF" |#0000FF
|-
|
|style="color:#FFF;background-color:teal"|Teal
| style="color:#FFF;background-color:#008080green" |#008080Green
| style="color:#FFF;background-color:#008000" |#008000
|-
|
|style="color:#FFF;background-color:darkslateblue"|DarkSlateBlue
| style="color:#FFF;background-color:#483D8Bdarkviolet" |#483D8BDarkViolet
| style="color:#FFF;background-color:#9400D3" |#9400D3
|-
|
|style="color:#FFF;background-color:darkolivegreen"|DarkOliveGreen
| style="color:#FFF;background-color:#556B2Fteal" |#556B2FTeal
| style="color:#FFF;background-color:#008080" |#008080
|-
|
|style="color:#FFF;background-color:olive"|Olive
| style="color:#FFF;background-color:#808000darkslateblue" |#808000DarkSlateBlue
| style="color:#FFF;background-color:#483D8B" |#483D8B
|-
|
|style="color:#FFF;background-color:brown"|Brown
| style="color:#FFF;background-color:#A52A2Adarkolivegreen" |#A52A2ADarkOliveGreen
| style="color:#FFF;background-color:#556B2F" |#556B2F
|-
|
|style="color:#FFF;background-color:darkcyan"|DarkCyan
| style="color:#FFF;background-color:#008B8Bolive" |#008B8BOlive
| style="color:#FFF;background-color:#808000" |#808000
|-
|
|style="color:#FFF;background-color:firebrick"|FireBrick
| style="color:#FFF;background-color:#B22222brown" |#B22222Brown
| style="color:#FFF;background-color:#A52A2A" |#A52A2A
|-
|
|style="color:#FFF;background-color:sienna"|Sienna
| style="color:#FFF;background-color:#A0522Ddarkcyan" |#A0522DDarkCyan
| style="color:#FFF;background-color:#008B8B" |#008B8B
|-
|
|style="color:#FFF;background-color:forestgreen"|ForestGreen
| style="color:#FFF;background-color:#228B22firebrick" |#228B22FireBrick
| style="color:#FFF;background-color:#B22222" |#B22222
|-
|
|style="color:#FFF;background-color:mediumvioletred"|MediumVioletRed
| style="color:#FFF;background-color:#C71585sienna" |#C71585Sienna
| style="color:#FFF;background-color:#A0522D" |#A0522D
|-
|
|style="color:#FFF;background-color:dimgray"|DimGray
| style="color:#FFF;background-color:#696969forestgreen" |#696969ForestGreen
| style="color:#FFF;background-color:#228B22" |#228B22
|-
|
|style="color:#FFF;background-color:olivedrab"|OliveDrab
| style="color:#FFF;background-color:#6B8E23mediumvioletred" |#6B8E23MediumVioletRed
| style="color:#FFF;background-color:#C71585" |#C71585
|-
|
|style="color:#FFF;background-color:crimson"|Crimson
| style="color:#FFF;background-color:#DC143Cdimgray" |#DC143CDimGray
| style="color:#FFF;background-color:#696969" |#696969
|-
|
|style="color:#FFF;background-color:seagreen"|SeaGreen
| style="color:#FFF;background-color:#2E8B57olivedrab" |#2E8B57OliveDrab
| style="color:#FFF;background-color:#6B8E23" |#6B8E23
|-
|
|style="color:#FFF;background-color:darkgoldenrod"|DarkGoldenrod
| style="color:#FFF;background-color:#B8860Bcrimson" |#B8860BCrimson
| style="color:#FFF;background-color:#DC143C" |#DC143C
|-
|
|style="color:#FFF;background-color:darkorchid"|DarkOrchid
| style="color:#FFF;background-color:#9932CCseagreen" |#9932CCSeaGreen
| style="color:#FFF;background-color:#2E8B57" |#2E8B57
|-
|
|style="color:#FFF;background-color:red"|Red
| style="color:#FFF;background-color:#FF0000darkgoldenrod" |#FF0000DarkGoldenrod
| style="color:#FFF;background-color:#B8860B" |#B8860B
|-
|
|style="color:#FFF;background-color:chocolate"|Chocolate
| style="color:#FFF;background-color:#D2691Edarkorchid" |#D2691EDarkOrchid
| style="color:#FFF;background-color:#9932CC" |#9932CC
|-
|
|style="color:#FFF;background-color:blueviolet"|BlueViolet
| style="color:#FFF;background-color:#8A2BE2red" |#8A2BE2Red
| style="color:#FFF;background-color:#FF0000" |#FF0000
|-
|
|style="color:#FFF;background-color:fuchsia"|Fuchsia
| style="color:#FFF;background-color:#FF00FFchocolate" |#FF00FFChocolate
| style="color:#FFF;background-color:#D2691E" |#D2691E
|-
|
|style="color:#000;background-color:magenta"|Magenta
| style="color:#000FFF;background-color:#FF00FFblueviolet" |#FF00FFBlueViolet
| style="color:#FFF;background-color:#8A2BE2" |#8A2BE2
|-
|
|style="color:#000;background-color:orangered"|OrangeRed
| style="color:#000FFF;background-color:#FF4500fuchsia" |#FF4500Fuchsia
| style="color:#FFF;background-color:#FF00FF" |#FF00FF
|-
|
|style="color:#000;background-color:slateblue"|SlateBlue
| style="color:#000;background-color:#6A5ACDmagenta" |#6A5ACDMagenta
| style="color:#000;background-color:#FF00FF" |#FF00FF
|-
|
|style="color:#000;background-color:deeppink"|DeepPink
| style="color:#000;background-color:#FF1493orangered" |#FF1493OrangeRed
| style="color:#000;background-color:#FF4500" |#FF4500
|-
|
|style="color:#000;background-color:royalblue"|RoyalBlue
| style="color:#000;background-color:#4169E1slateblue" |#4169E1SlateBlue
| style="color:#000;background-color:#6A5ACD" |#6A5ACD
|-
|
|style="color:#000;background-color:indianred"|IndianRed
| style="color:#000;background-color:#CD5C5Cdeeppink" |#CD5C5CDeepPink
| style="color:#000;background-color:#FF1493" |#FF1493
|-
|
|style="color:#000;background-color:gray"|Gray
| style="color:#000;background-color:#808080royalblue" |#808080RoyalBlue
| style="color:#000;background-color:#4169E1" |#4169E1
|-
|
|style="color:#000;background-color:slategray"|SlateGray
| style="color:#000;background-color:#708090indianred" |#708090IndianRed
| style="color:#000;background-color:#CD5C5C" |#CD5C5C
|-
|
|style="color:#000;background-color:steelblue"|SteelBlue
| style="color:#000;background-color:#4682B4gray" |#4682B4Gray
| style="color:#000;background-color:#808080" |#808080
|-
|
|style="color:#000;background-color:darkorange"|DarkOrange
| style="color:#000;background-color:#FF8C00slategray" |#FF8C00SlateGray
| style="color:#000;background-color:#708090" |#708090
|-
|
|style="color:#000;background-color:lightseagreen"|LightSeaGreen
| style="color:#000;background-color:#20B2AAsteelblue" |#20B2AASteelBlue
| style="color:#000;background-color:#4682B4" |#4682B4
|-
|
|style="color:#000;background-color:peru"|Peru
| style="color:#000;background-color:#CD853Fdarkorange" |#CD853FDarkOrange
| style="color:#000;background-color:#FF8C00" |#FF8C00
|-
|
|style="color:#000;background-color:mediumorchid"|MediumOrchid
| style="color:#000;background-color:#BA55D3lightseagreen" |#BA55D3LightSeaGreen
| style="color:#000;background-color:#20B2AA" |#20B2AA
|-
|
|style="color:#000;background-color:dodgerblue"|DodgerBlue
| style="color:#000;background-color:#1E90FFperu" |#1E90FFPeru
| style="color:#000;background-color:#CD853F" |#CD853F
|-
|
|style="color:#000;background-color:darkturquoise"|DarkTurquoise
| style="color:#000;background-color:#00CED1mediumorchid" |#00CED1MediumOrchid
| style="color:#000;background-color:#BA55D3" |#BA55D3
|-
|
|style="color:#000;background-color:lightslategray"|LightSlateGray
| style="color:#000;background-color:#778899dodgerblue" |#778899DodgerBlue
| style="color:#000;background-color:#1E90FF" |#1E90FF
|-
|
|style="color:#000;background-color:goldenrod"|Goldenrod
| style="color:#000;background-color:#DAA520darkturquoise" |#DAA520DarkTurquoise
| style="color:#000;background-color:#00CED1" |#00CED1
|-
|
|style="color:#000;background-color:orange"|Orange
| style="color:#000;background-color:#FFA500lightslategray" |#FFA500LightSlateGray
| style="color:#000;background-color:#778899" |#778899
|-
|
|style="color:#000;background-color:mediumseagreen"|MediumSeaGreen
| style="color:#000;background-color:#3CB371goldenrod" |#3CB371Goldenrod
| style="color:#000;background-color:#DAA520" |#DAA520
|-
|
|style="color:#000;background-color:cadetblue"|CadetBlue
| style="color:#000;background-color:#5F9EA0orange" |#5F9EA0Orange
| style="color:#000;background-color:#FFA500" |#FFA500
|-
|
|style="color:#000;background-color:deepskyblue"|DeepSkyBlue
| style="color:#000;background-color:#00BFFFmediumseagreen" |#00BFFFMediumSeaGreen
| style="color:#000;background-color:#3CB371" |#3CB371
|-
|
|style="color:#000;background-color:tomato"|Tomato
| style="color:#000;background-color:#FF6347cadetblue" |#FF6347CadetBlue
| style="color:#000;background-color:#5F9EA0" |#5F9EA0
|-
|
|style="color:#000;background-color:palevioletred"|PaleVioletRed
| style="color:#000;background-color:#DB7093deepskyblue" |#DB7093DeepSkyBlue
| style="color:#000;background-color:#00BFFF" |#00BFFF
|-
|
|style="color:#000;background-color:mediumslateblue"|MediumSlateBlue
| style="color:#000;background-color:#7B68EEtomato" |#7B68EETomato
| style="color:#000;background-color:#FF6347" |#FF6347
|-
|
|style="color:#000;background-color:mediumpurple"|MediumPurple
| style="color:#000;background-color:#9370DBpalevioletred" |#9370DBPaleVioletRed
| style="color:#000;background-color:#DB7093" |#DB7093
|-
|
|style="color:#000;background-color:limegreen"|LimeGreen
| style="color:#000;background-color:#32CD32mediumslateblue" |#32CD32MediumSlateBlue
| style="color:#000;background-color:#7B68EE" |#7B68EE
|-
|
|style="color:#000;background-color:coral"|Coral
| style="color:#000;background-color:#FF7F50mediumpurple" |#FF7F50MediumPurple
| style="color:#000;background-color:#9370DB" |#9370DB
|-
|
|style="color:#000;background-color:orchid"|Orchid
| style="color:#000;background-color:#DA70D6limegreen" |#DA70D6LimeGreen
| style="color:#000;background-color:#32CD32" |#32CD32
|-
|
|style="color:#000;background-color:yellowgreen"|YellowGreen
| style="color:#000;background-color:#9ACD32coral" |#9ACD32Coral
| style="color:#000;background-color:#FF7F50" |#FF7F50
|-
|
|style="color:#000;background-color:rosybrown"|RosyBrown
| style="color:#000;background-color:#BC8F8Forchid" |#BC8F8FOrchid
| style="color:#000;background-color:#DA70D6" |#DA70D6
|-
|
|style="color:#000;background-color:salmon"|Salmon
| style="color:#000;background-color:#FA8072yellowgreen" |#FA8072YellowGreen
| style="color:#000;background-color:#9ACD32" |#9ACD32
|-
|
|style="color:#000;background-color:gold"|Gold
| style="color:#000;background-color:#FFD700rosybrown" |#FFD700RosyBrown
| style="color:#000;background-color:#BC8F8F" |#BC8F8F
|-
|
|style="color:#000;background-color:lightcoral"|LightCoral
| style="color:#000;background-color:#F08080salmon" |#F08080Salmon
| style="color:#000;background-color:#FA8072" |#FA8072
|-
|
|style="color:#000;background-color:hotpink"|HotPink
| style="color:#000;background-color:#FF69B4gold" |#FF69B4Gold
| style="color:#000;background-color:#FFD700" |#FFD700
|-
|
|style="color:#000;background-color:darkkhaki"|DarkKhaki
| style="color:#000;background-color:#BDB76Blightcoral" |#BDB76BLightCoral
| style="color:#000;background-color:#F08080" |#F08080
|-
|
|style="color:#000;background-color:cornflowerblue"|CornflowerBlue
| style="color:#000;background-color:#6495EDhotpink" |#6495EDHotPink
| style="color:#000;background-color:#FF69B4" |#FF69B4
|-
|
|style="color:#000;background-color:mediumspringgreen"|MediumSpringGreen
| style="color:#000;background-color:#00FA9Adarkkhaki" |#00FA9ADarkKhaki
| style="color:#000;background-color:#BDB76B" |#BDB76B
|-
|
|style="color:#000;background-color:lime"|Lime
| style="color:#000;background-color:#00FF00cornflowerblue" |#00FF00CornflowerBlue
| style="color:#000;background-color:#6495ED" |#6495ED
|-
|
|style="color:#000;background-color:darksalmon"|DarkSalmon
| style="color:#000;background-color:#E9967Amediumspringgreen" |#E9967AMediumSpringGreen
| style="color:#000;background-color:#00FA9A" |#00FA9A
|-
|
|style="color:#000;background-color:springgreen"|SpringGreen
| style="color:#000;background-color:#00FF7Flime" |#00FF7FLime
| style="color:#000;background-color:#00FF00" |#00FF00
|-
|
|style="color:#000;background-color:sandybrown"|SandyBrown
| style="color:#000;background-color:#F4A460darksalmon" |#F4A460DarkSalmon
| style="color:#000;background-color:#E9967A" |#E9967A
|-
|
|style="color:#000;background-color:lawngreen"|LawnGreen
| style="color:#000;background-color:#7CFC00springgreen" |#7CFC00SpringGreen
| style="color:#000;background-color:#00FF7F" |#00FF7F
|-
|
|style="color:#000;background-color:aqua"|Aqua
| style="color:#000;background-color:#00FFFFsandybrown" |#00FFFFSandyBrown
| style="color:#000;background-color:#F4A460" |#F4A460
|-
|
|style="color:#000;background-color:cyan"|Cyan
| style="color:#000;background-color:#00FFFFlawngreen" |#00FFFFLawnGreen
| style="color:#000;background-color:#7CFC00" |#7CFC00
|-
|
|style="color:#000;background-color:mediumturquoise"|MediumTurquoise
| style="color:#000;background-color:#48D1CCaqua" |#48D1CCAqua
| style="color:#000;background-color:#00FFFF" |#00FFFF
|-
|
|style="color:#000;background-color:darkgray"|DarkGray
| style="color:#000;background-color:#A9A9A9cyan" |#A9A9A9Cyan
| style="color:#000;background-color:#00FFFF" |#00FFFF
|-
|
|style="color:#000;background-color:violet"|Violet
| style="color:#000;background-color:#EE82EEmediumturquoise" |#EE82EEMediumTurquoise
| style="color:#000;background-color:#48D1CC" |#48D1CC
|-
|
|style="color:#000;background-color:chartreuse"|Chartreuse
| style="color:#000;background-color:#7FFF00darkgray" |#7FFF00DarkGray
| style="color:#000;background-color:#A9A9A9" |#A9A9A9
|-
|
|style="color:#000;background-color:darkseagreen"|DarkSeaGreen
| style="color:#000;background-color:#8FBC8Fviolet" |#8FBC8FViolet
| style="color:#000;background-color:#EE82EE" |#EE82EE
|-
|
|style="color:#000;background-color:mediumaquamarine"|MediumAquamarine
| style="color:#000;background-color:#66CDAAchartreuse" |#66CDAAChartreuse
| style="color:#000;background-color:#7FFF00" |#7FFF00
|-
|
|style="color:#000;background-color:turquoise"|Turquoise
| style="color:#000;background-color:#40E0D0darkseagreen" |#40E0D0DarkSeaGreen
| style="color:#000;background-color:#8FBC8F" |#8FBC8F
|-
|
|style="color:#000;background-color:lightsalmon"|LightSalmon
| style="color:#000;background-color:#FFA07Amediumaquamarine" |#FFA07AMediumAquamarine
| style="color:#000;background-color:#66CDAA" |#66CDAA
|-
|
|style="color:#000;background-color:yellow"|Yellow
| style="color:#000;background-color:#FFFF00turquoise" |#FFFF00Turquoise
| style="color:#000;background-color:#40E0D0" |#40E0D0
|-
|
|style="color:#000;background-color:tan"|Tan
| style="color:#000;background-color:#D2B48Clightsalmon" |#D2B48CLightSalmon
| style="color:#000;background-color:#FFA07A" |#FFA07A
|-
|
|style="color:#000;background-color:burlywood"|BurlyWood
| style="color:#000;background-color:#DEB887yellow" |#DEB887Yellow
| style="color:#000;background-color:#FFFF00" |#FFFF00
|-
|
|style="color:#000;background-color:plum"|Plum
| style="color:#000;background-color:#DDA0DDtan" |#DDA0DDTan
| style="color:#000;background-color:#D2B48C" |#D2B48C
|-
|
|style="color:#000;background-color:greenyellow"|GreenYellow
| style="color:#000;background-color:#ADFF2Fburlywood" |#ADFF2FBurlyWood
| style="color:#000;background-color:#DEB887" |#DEB887
|-
|
|style="color:#000;background-color:silver"|Silver
| style="color:#000;background-color:#C0C0C0plum" |#C0C0C0Plum
| style="color:#000;background-color:#DDA0DD" |#DDA0DD
|-
|
|style="color:#000;background-color:skyblue"|SkyBlue
| style="color:#000;background-color:#87CEEBgreenyellow" |#87CEEBGreenYellow
| style="color:#000;background-color:#ADFF2F" |#ADFF2F
|-
|
|style="color:#000;background-color:lightsteelblue"|LightSteelBlue
| style="color:#000;background-color:#B0C4DEsilver" |#B0C4DESilver
| style="color:#000;background-color:#C0C0C0" |#C0C0C0
|-
|
|style="color:#000;background-color:lightskyblue"|LightSkyBlue
| style="color:#000;background-color:#87CEFAskyblue" |#87CEFASkyBlue
| style="color:#000;background-color:#87CEEB" |#87CEEB
|-
|
|style="color:#000;background-color:thistle"|Thistle
| style="color:#000;background-color:#D8BFD8lightsteelblue" |#D8BFD8LightSteelBlue
| style="color:#000;background-color:#B0C4DE" |#B0C4DE
|-
|
|style="color:#000;background-color:lightpink"|LightPink
| style="color:#000;background-color:#FFB6C1lightskyblue" |#FFB6C1LightSkyBlue
| style="color:#000;background-color:#87CEFA" |#87CEFA
|-
|
|style="color:#000;background-color:lightgreen"|LightGreen
| style="color:#000;background-color:#90EE90thistle" |#90EE90Thistle
| style="color:#000;background-color:#D8BFD8" |#D8BFD8
|-
|
|style="color:#000;background-color:khaki"|Khaki
| style="color:#000;background-color:#F0E68Clightpink" |#F0E68CLightPink
| style="color:#000;background-color:#FFB6C1" |#FFB6C1
|-
|
|style="color:#000;background-color:lightblue"|LightBlue
| style="color:#000;background-color:#ADD8E6lightgreen" |#ADD8E6LightGreen
| style="color:#000;background-color:#90EE90" |#90EE90
|-
|
|style="color:#000;background-color:pink"|Pink
| style="color:#000;background-color:#FFC0CBkhaki" |#FFC0CBKhaki
| style="color:#000;background-color:#F0E68C" |#F0E68C
|-
|
|style="color:#000;background-color:lightgrey"|LightGrey
| style="color:#000;background-color:#D3D3D3lightblue" |#D3D3D3LightBlue
| style="color:#000;background-color:#ADD8E6" |#ADD8E6
|-
|
|style="color:#000;background-color:powderblue"|PowderBlue
| style="color:#000;background-color:#B0E0E6pink" |#B0E0E6Pink
| style="color:#000;background-color:#FFC0CB" |#FFC0CB
|-
|
|style="color:#000;background-color:palegoldenrod"|PaleGoldenrod
| style="color:#000;background-color:#EEE8AAlightgrey" |#EEE8AALightGrey
| style="color:#000;background-color:#D3D3D3" |#D3D3D3
|-
|
|style="color:#000;background-color:palegreen"|PaleGreen
| style="color:#000;background-color:#98FB98powderblue" |#98FB98PowderBlue
| style="color:#000;background-color:#B0E0E6" |#B0E0E6
|-
|
|style="color:#000;background-color:wheat"|Wheat
| style="color:#000;background-color:#F5DEB3palegoldenrod" |#F5DEB3PaleGoldenrod
| style="color:#000;background-color:#EEE8AA" |#EEE8AA
|-
|
|style="color:#000;background-color:aquamarine"|Aquamarine
| style="color:#000;background-color:#7FFFD4palegreen" |#7FFFD4PaleGreen
| style="color:#000;background-color:#98FB98" |#98FB98
|-
|
|style="color:#000;background-color:navajowhite"|NavajoWhite
| style="color:#000;background-color:#FFDEADwheat" |#FFDEADWheat
| style="color:#000;background-color:#F5DEB3" |#F5DEB3
|-
|
|style="color:#000;background-color:peachpuff"|PeachPuff
| style="color:#000;background-color:#FFDAB9aquamarine" |#FFDAB9Aquamarine
| style="color:#000;background-color:#7FFFD4" |#7FFFD4
|-
|
|style="color:#000;background-color:gainsboro"|Gainsboro
| style="color:#000;background-color:#DCDCDCnavajowhite" |#DCDCDCNavajoWhite
| style="color:#000;background-color:#FFDEAD" |#FFDEAD
|-
|
|style="color:#000;background-color:paleturquoise"|PaleTurquoise
| style="color:#000;background-color:#AFEEEEpeachpuff" |#AFEEEEPeachPuff
| style="color:#000;background-color:#FFDAB9" |#FFDAB9
|-
|
|style="color:#000;background-color:moccasin"|Moccasin
| style="color:#000;background-color:#FFE4B5gainsboro" |#FFE4B5Gainsboro
| style="color:#000;background-color:#DCDCDC" |#DCDCDC
|-
|
|style="color:#000;background-color:bisque"|Bisque
| style="color:#000;background-color:#FFE4C4paleturquoise" |#FFE4C4PaleTurquoise
| style="color:#000;background-color:#AFEEEE" |#AFEEEE
|-
|
|style="color:#000;background-color:blanchedalmond"|BlanchedAlmond
| style="color:#000;background-color:#FFEBCDmoccasin" |#FFEBCDMoccasin
| style="color:#000;background-color:#FFE4B5" |#FFE4B5
|-
|
|style="color:#000;background-color:antiquewhite"|AntiqueWhite
| style="color:#000;background-color:#FAEBD7bisque" |#FAEBD7Bisque
| style="color:#000;background-color:#FFE4C4" |#FFE4C4
|-
|
|style="color:#000;background-color:mistyrose"|MistyRose
| style="color:#000;background-color:#FFE4E1blanchedalmond" |#FFE4E1BlanchedAlmond
| style="color:#000;background-color:#FFEBCD" |#FFEBCD
|-
|
|style="color:#000;background-color:papayawhip"|PapayaWhip
| style="color:#000;background-color:#FFEFD5antiquewhite" |#FFEFD5AntiqueWhite
| style="color:#000;background-color:#FAEBD7" |#FAEBD7
|-
|
|style="color:#000;background-color:lavender"|Lavender
| style="color:#000;background-color:#E6E6FAmistyrose" |#E6E6FAMistyRose
| style="color:#000;background-color:#FFE4E1" |#FFE4E1
|-
|
|style="color:#000;background-color:beige"|Beige
| style="color:#000;background-color:#F5F5DCpapayawhip" |#F5F5DCPapayaWhip
| style="color:#000;background-color:#FFEFD5" |#FFEFD5
|-
|
|style="color:#000;background-color:lemonchiffon"|LemonChiffon
| style="color:#000;background-color:#FFFACDlavender" |#FFFACDLavender
| style="color:#000;background-color:#E6E6FA" |#E6E6FA
|-
|
|style="color:#000;background-color:lightgoldenrodyellow"|LightGoldenrodYellow
| style="color:#000;background-color:#FAFAD2beige" |#FAFAD2Beige
| style="color:#000;background-color:#F5F5DC" |#F5F5DC
|-
|
|style="color:#000;background-color:linen"|Linen
| style="color:#000;background-color:#FAF0E6lemonchiffon" |#FAF0E6LemonChiffon
| style="color:#000;background-color:#FFFACD" |#FFFACD
|-
|
|style="color:#000;background-color:cornsilk"|Cornsilk
| style="color:#000;background-color:#FFF8DClightgoldenrodyellow" |#FFF8DCLightGoldenrodYellow
| style="color:#000;background-color:#FAFAD2" |#FAFAD2
|-
|
|style="color:#000;background-color:oldlace"|OldLace
| style="color:#000;background-color:#FDF5E6linen" |#FDF5E6Linen
| style="color:#000;background-color:#FAF0E6" |#FAF0E6
|-
|
|style="color:#000;background-color:lavenderblush"|LavenderBlush
| style="color:#000;background-color:#FFF0F5cornsilk" |#FFF0F5Cornsilk
| style="color:#000;background-color:#FFF8DC" |#FFF8DC
|-
|
|style="color:#000;background-color:whitesmoke"|WhiteSmoke
| style="color:#000;background-color:#F5F5F5oldlace" |#F5F5F5OldLace
| style="color:#000;background-color:#FDF5E6" |#FDF5E6
|-
|
|style="color:#000;background-color:lightyellow"|LightYellow
| style="color:#000;background-color:#FFFFE0lavenderblush" |#FFFFE0LavenderBlush
| style="color:#000;background-color:#FFF0F5" |#FFF0F5
|-
|
|style="color:#000;background-color:seashell"|Seashell
| style="color:#000;background-color:#FFF5EEwhitesmoke" |#FFF5EEWhiteSmoke
| style="color:#000;background-color:#F5F5F5" |#F5F5F5
|-
|
|style="color:#000;background-color:lightcyan"|LightCyan
| style="color:#000;background-color:#E0FFFFlightyellow" |#E0FFFFLightYellow
| style="color:#000;background-color:#FFFFE0" |#FFFFE0
|-
|
|style="color:#000;background-color:aliceblue"|AliceBlue
| style="color:#000;background-color:#F0F8FFseashell" |#F0F8FFSeashell
| style="color:#000;background-color:#FFF5EE" |#FFF5EE
|-
|
|style="color:#000;background-color:floralwhite"|FloralWhite
| style="color:#000;background-color:#FFFAF0lightcyan" |#FFFAF0LightCyan
| style="color:#000;background-color:#E0FFFF" |#E0FFFF
|-
|
|style="color:#000;background-color:honeydew"|Honeydew
| style="color:#000;background-color:#F0FFF0aliceblue" |#F0FFF0AliceBlue
| style="color:#000;background-color:#F0F8FF" |#F0F8FF
|-
|
|style="color:#000;background-color:ghostwhite"|GhostWhite
| style="color:#000;background-color:#F8F8FFfloralwhite" |#F8F8FFFloralWhite
| style="color:#000;background-color:#FFFAF0" |#FFFAF0
|-
|
|style="color:#000;background-color:ivory"|Ivory
| style="color:#000;background-color:#FFFFF0honeydew" |#FFFFF0Honeydew
| style="color:#000;background-color:#F0FFF0" |#F0FFF0
|-
|
|style="color:#000;background-color:azure"|Azure
| style="color:#000;background-color:#F0FFFFghostwhite" |#F0FFFFGhostWhite
| style="color:#000;background-color:#F8F8FF" |#F8F8FF
|-
|
|style="color:#000;background-color:snow"|Snow
| style="color:#000;background-color:#FFFAFAivory" |#FFFAFAIvory
| style="color:#000;background-color:#FFFFF0" |#FFFFF0
|-
|
|style="color:#000;background-color:mintcream"|MintCream
| style="color:#000;background-color:#F5FFFAazure" |#F5FFFAAzure
| style="color:#000;background-color:#F0FFFF" |#F0FFFF
|-
|
|style="color:#000;background-color:white"|White
| style="color:#000;background-color:#FFFFFFsnow" |#FFFFFFSnow
| style="color:#000;background-color:#FFFAFA" |#FFFAFA
|-
|
| style="color:#000;background-color:mintcream" |MintCream
| style="color:#000;background-color:#F5FFFA" |#F5FFFA
|-
|
| style="color:#000;background-color:white" |White
| style="color:#000;background-color:#FFFFFF" |#FFFFFF
|}
|
Người dùng vô danh