Khác biệt giữa các bản “Danh sách màu”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Lùi lại thủ công
[[Tập tin:BYR color wheel.svg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp%20tin:BYR%20color%20wheel.svg|nhỏ|227x227px|thế=|Màu sắc, phần quan trọng của [[Nghệ thuật thị giác]], [[Thời trang]], [[Thiết kế nội thất]] và nhiều lĩnh vực khác.]]
Dưới đây là '''danh sách một số [[màu sắc|màu]]''' có tên gọi cụ thể.n
 
== Những màu có tên cụ thể ==
|
{| cellpadding=1 border=0 cellspacing=0
!colspan=2 style="font-family:Arial, sans-serif"|Theo độ sáng
!
! style="font-family:Arial, sans-serif" |'''Theo độ sáng'''
!
|-
|
|style="color:#FFF;background-color:black"|Black
|style="color:#FFF;background-color:#000000"|#000000
|-
|
|style="color:#FFF;background-color:navy"|Navy
|style="color:#FFF;background-color:#000080"|#000080
|-
|
|style="color:#FFF;background-color:darkblue"|DarkBlue
|style="color:#FFF;background-color:#00008B"|#00008B
|-
|
|style="color:#FFF;background-color:indigo"|Indigo
|style="color:#FFF;background-color:#4B0082"|#4B0082
|-
|
|style="color:#FFF;background-color:midnightblue"|MidnightBlue
|style="color:#FFF;background-color:#191970"|#191970
|-
|
|style="color:#FFF;background-color:maroon"|Maroon
|style="color:#FFF;background-color:#800000"|#800000
|-
|style="color:#FFF;background-color:purple"|Purple
|
|style="color:#FFF;background-color:#800080"|#800080
|
|
|-
|style="color:#FFF;background-color:darkred"|DarkRed
|
| rowspan="6" style="color:#FFF;background-color:purple#8B0000" |Purple#8B0000
| style="color:#FFF;background-color:#800080" |#800080
|-
|style="color:#FFF;background-color:mediumblue"|MediumBlue
|
| style="color:#FFF;background-color:#8B00000000CD" |#8B00000000CD
|-
|style="color:#FFF;background-color:darkmagenta"|DarkMagenta
|
|style="color:#FFF;background-color:#8B008B"|#8B008B
|
|-
|style="color:#FFF;background-color:darkgreen"|DarkGreen
|
| style="color:#FFF;background-color:#0000CD006400" |#0000CD006400
|-
|style="color:#FFF;background-color:darkslategray"|DarkSlateGray
|
| style="color:#FFF;background-color:#8B008B2F4F4F" |#8B008B2F4F4F
|-
|style="color:#FFF;background-color:saddlebrown"|SaddleBrown
|
| style="color:#FFF;background-color:#0064008B4513" |#0064008B4513
|-
|style="color:#FFF;background-color:blue"|Blue
|
|style="color:#FFF;background-color:#0000FF"|#0000FF
|
| style="color:#FFF;background-color:#2F4F4F" |#2F4F4F
|-
|style="color:#FFF;background-color:green"|Green
|
|style="color:#FFF;background-color:#008000"|#008000
|
| style="color:#FFF;background-color:#8B4513" |#8B4513
|-
|style="color:#FFF;background-color:darkviolet"|DarkViolet
|
| style="color:#FFF;background-color:blue#9400D3" |Blue#9400D3
| style="color:#FFF;background-color:#0000FF" |#0000FF
|-
|style="color:#FFF;background-color:teal"|Teal
|
| style="color:#FFF;background-color:green#008080" |Green#008080
| style="color:#FFF;background-color:#008000" |#008000
|-
|style="color:#FFF;background-color:darkslateblue"|DarkSlateBlue
|
| style="color:#FFF;background-color:darkviolet#483D8B" |DarkViolet#483D8B
| style="color:#FFF;background-color:#9400D3" |#9400D3
|-
|style="color:#FFF;background-color:darkolivegreen"|DarkOliveGreen
|
| style="color:#FFF;background-color:teal#556B2F" |Teal#556B2F
| style="color:#FFF;background-color:#008080" |#008080
|-
|style="color:#FFF;background-color:olive"|Olive
|
| style="color:#FFF;background-color:darkslateblue#808000" |DarkSlateBlue#808000
| style="color:#FFF;background-color:#483D8B" |#483D8B
|-
|style="color:#FFF;background-color:brown"|Brown
|
| style="color:#FFF;background-color:darkolivegreen#A52A2A" |DarkOliveGreen#A52A2A
| style="color:#FFF;background-color:#556B2F" |#556B2F
|-
|style="color:#FFF;background-color:darkcyan"|DarkCyan
|
| style="color:#FFF;background-color:olive#008B8B" |Olive#008B8B
| style="color:#FFF;background-color:#808000" |#808000
|-
|style="color:#FFF;background-color:firebrick"|FireBrick
|
| style="color:#FFF;background-color:brown#B22222" |Brown#B22222
| style="color:#FFF;background-color:#A52A2A" |#A52A2A
|-
|style="color:#FFF;background-color:sienna"|Sienna
|
| style="color:#FFF;background-color:darkcyan#A0522D" |DarkCyan#A0522D
| style="color:#FFF;background-color:#008B8B" |#008B8B
|-
|style="color:#FFF;background-color:forestgreen"|ForestGreen
|
| style="color:#FFF;background-color:firebrick#228B22" |FireBrick#228B22
| style="color:#FFF;background-color:#B22222" |#B22222
|-
|style="color:#FFF;background-color:mediumvioletred"|MediumVioletRed
|
| style="color:#FFF;background-color:sienna#C71585" |Sienna#C71585
| style="color:#FFF;background-color:#A0522D" |#A0522D
|-
|style="color:#FFF;background-color:dimgray"|DimGray
|
| style="color:#FFF;background-color:forestgreen#696969" |ForestGreen#696969
| style="color:#FFF;background-color:#228B22" |#228B22
|-
|style="color:#FFF;background-color:olivedrab"|OliveDrab
|
| style="color:#FFF;background-color:mediumvioletred#6B8E23" |MediumVioletRed#6B8E23
| style="color:#FFF;background-color:#C71585" |#C71585
|-
|style="color:#FFF;background-color:crimson"|Crimson
|
| style="color:#FFF;background-color:dimgray#DC143C" |DimGray#DC143C
| style="color:#FFF;background-color:#696969" |#696969
|-
|style="color:#FFF;background-color:seagreen"|SeaGreen
|
| style="color:#FFF;background-color:olivedrab#2E8B57" |OliveDrab#2E8B57
| style="color:#FFF;background-color:#6B8E23" |#6B8E23
|-
|style="color:#FFF;background-color:darkgoldenrod"|DarkGoldenrod
|
| style="color:#FFF;background-color:crimson#B8860B" |Crimson#B8860B
| style="color:#FFF;background-color:#DC143C" |#DC143C
|-
|style="color:#FFF;background-color:darkorchid"|DarkOrchid
|
| style="color:#FFF;background-color:seagreen#9932CC" |SeaGreen#9932CC
| style="color:#FFF;background-color:#2E8B57" |#2E8B57
|-
|style="color:#FFF;background-color:red"|Red
|
| style="color:#FFF;background-color:darkgoldenrod#FF0000" |DarkGoldenrod#FF0000
| style="color:#FFF;background-color:#B8860B" |#B8860B
|-
|style="color:#FFF;background-color:chocolate"|Chocolate
|
| style="color:#FFF;background-color:darkorchid#D2691E" |DarkOrchid#D2691E
| style="color:#FFF;background-color:#9932CC" |#9932CC
|-
|style="color:#FFF;background-color:blueviolet"|BlueViolet
|
| style="color:#FFF;background-color:red#8A2BE2" |Red#8A2BE2
| style="color:#FFF;background-color:#FF0000" |#FF0000
|-
|style="color:#FFF;background-color:fuchsia"|Fuchsia
|
| style="color:#FFF;background-color:chocolate#FF00FF" |Chocolate#FF00FF
| style="color:#FFF;background-color:#D2691E" |#D2691E
|-
|style="color:#000;background-color:magenta"|Magenta
|
| style="color:#FFF000;background-color:blueviolet#FF00FF" |BlueViolet#FF00FF
| style="color:#FFF;background-color:#8A2BE2" |#8A2BE2
|-
|style="color:#000;background-color:orangered"|OrangeRed
|
| style="color:#FFF000;background-color:fuchsia#FF4500" |Fuchsia#FF4500
| style="color:#FFF;background-color:#FF00FF" |#FF00FF
|-
|style="color:#000;background-color:slateblue"|SlateBlue
|
| style="color:#000;background-color:magenta#6A5ACD" |Magenta#6A5ACD
| style="color:#000;background-color:#FF00FF" |#FF00FF
|-
|style="color:#000;background-color:deeppink"|DeepPink
|
| style="color:#000;background-color:orangered#FF1493" |OrangeRed#FF1493
| style="color:#000;background-color:#FF4500" |#FF4500
|-
|style="color:#000;background-color:royalblue"|RoyalBlue
|
| style="color:#000;background-color:slateblue#4169E1" |SlateBlue#4169E1
| style="color:#000;background-color:#6A5ACD" |#6A5ACD
|-
|style="color:#000;background-color:indianred"|IndianRed
|
| style="color:#000;background-color:deeppink#CD5C5C" |DeepPink#CD5C5C
| style="color:#000;background-color:#FF1493" |#FF1493
|-
|style="color:#000;background-color:gray"|Gray
|
| style="color:#000;background-color:royalblue#808080" |RoyalBlue#808080
| style="color:#000;background-color:#4169E1" |#4169E1
|-
|style="color:#000;background-color:slategray"|SlateGray
|
| style="color:#000;background-color:indianred#708090" |IndianRed#708090
| style="color:#000;background-color:#CD5C5C" |#CD5C5C
|-
|style="color:#000;background-color:steelblue"|SteelBlue
|
| style="color:#000;background-color:gray#4682B4" |Gray#4682B4
| style="color:#000;background-color:#808080" |#808080
|-
|style="color:#000;background-color:darkorange"|DarkOrange
|
| style="color:#000;background-color:slategray#FF8C00" |SlateGray#FF8C00
| style="color:#000;background-color:#708090" |#708090
|-
|style="color:#000;background-color:lightseagreen"|LightSeaGreen
|
| style="color:#000;background-color:steelblue#20B2AA" |SteelBlue#20B2AA
| style="color:#000;background-color:#4682B4" |#4682B4
|-
|style="color:#000;background-color:peru"|Peru
|
| style="color:#000;background-color:darkorange#CD853F" |DarkOrange#CD853F
| style="color:#000;background-color:#FF8C00" |#FF8C00
|-
|style="color:#000;background-color:mediumorchid"|MediumOrchid
|
| style="color:#000;background-color:lightseagreen#BA55D3" |LightSeaGreen#BA55D3
| style="color:#000;background-color:#20B2AA" |#20B2AA
|-
|style="color:#000;background-color:dodgerblue"|DodgerBlue
|
| style="color:#000;background-color:peru#1E90FF" |Peru#1E90FF
| style="color:#000;background-color:#CD853F" |#CD853F
|-
|style="color:#000;background-color:darkturquoise"|DarkTurquoise
|
| style="color:#000;background-color:mediumorchid#00CED1" |MediumOrchid#00CED1
| style="color:#000;background-color:#BA55D3" |#BA55D3
|-
|style="color:#000;background-color:lightslategray"|LightSlateGray
|
| style="color:#000;background-color:dodgerblue#778899" |DodgerBlue#778899
| style="color:#000;background-color:#1E90FF" |#1E90FF
|-
|style="color:#000;background-color:goldenrod"|Goldenrod
|
| style="color:#000;background-color:darkturquoise#DAA520" |DarkTurquoise#DAA520
| style="color:#000;background-color:#00CED1" |#00CED1
|-
|style="color:#000;background-color:orange"|Orange
|
| style="color:#000;background-color:lightslategray#FFA500" |LightSlateGray#FFA500
| style="color:#000;background-color:#778899" |#778899
|-
|style="color:#000;background-color:mediumseagreen"|MediumSeaGreen
|
| style="color:#000;background-color:goldenrod#3CB371" |Goldenrod#3CB371
| style="color:#000;background-color:#DAA520" |#DAA520
|-
|style="color:#000;background-color:cadetblue"|CadetBlue
|
| style="color:#000;background-color:orange#5F9EA0" |Orange#5F9EA0
| style="color:#000;background-color:#FFA500" |#FFA500
|-
|style="color:#000;background-color:deepskyblue"|DeepSkyBlue
|
| style="color:#000;background-color:mediumseagreen#00BFFF" |MediumSeaGreen#00BFFF
| style="color:#000;background-color:#3CB371" |#3CB371
|-
|style="color:#000;background-color:tomato"|Tomato
|
| style="color:#000;background-color:cadetblue#FF6347" |CadetBlue#FF6347
| style="color:#000;background-color:#5F9EA0" |#5F9EA0
|-
|style="color:#000;background-color:palevioletred"|PaleVioletRed
|
| style="color:#000;background-color:deepskyblue#DB7093" |DeepSkyBlue#DB7093
| style="color:#000;background-color:#00BFFF" |#00BFFF
|-
|style="color:#000;background-color:mediumslateblue"|MediumSlateBlue
|
| style="color:#000;background-color:tomato#7B68EE" |Tomato#7B68EE
| style="color:#000;background-color:#FF6347" |#FF6347
|-
|style="color:#000;background-color:mediumpurple"|MediumPurple
|
| style="color:#000;background-color:palevioletred#9370DB" |PaleVioletRed#9370DB
| style="color:#000;background-color:#DB7093" |#DB7093
|-
|style="color:#000;background-color:limegreen"|LimeGreen
|
| style="color:#000;background-color:mediumslateblue#32CD32" |MediumSlateBlue#32CD32
| style="color:#000;background-color:#7B68EE" |#7B68EE
|-
|style="color:#000;background-color:coral"|Coral
|
| style="color:#000;background-color:mediumpurple#FF7F50" |MediumPurple#FF7F50
| style="color:#000;background-color:#9370DB" |#9370DB
|-
|style="color:#000;background-color:orchid"|Orchid
|
| style="color:#000;background-color:limegreen#DA70D6" |LimeGreen#DA70D6
| style="color:#000;background-color:#32CD32" |#32CD32
|-
|style="color:#000;background-color:yellowgreen"|YellowGreen
|
| style="color:#000;background-color:coral#9ACD32" |Coral#9ACD32
| style="color:#000;background-color:#FF7F50" |#FF7F50
|-
|style="color:#000;background-color:rosybrown"|RosyBrown
|
| style="color:#000;background-color:orchid#BC8F8F" |Orchid#BC8F8F
| style="color:#000;background-color:#DA70D6" |#DA70D6
|-
|style="color:#000;background-color:salmon"|Salmon
|
| style="color:#000;background-color:yellowgreen#FA8072" |YellowGreen#FA8072
| style="color:#000;background-color:#9ACD32" |#9ACD32
|-
|style="color:#000;background-color:gold"|Gold
|
| style="color:#000;background-color:rosybrown#FFD700" |RosyBrown#FFD700
| style="color:#000;background-color:#BC8F8F" |#BC8F8F
|-
|style="color:#000;background-color:lightcoral"|LightCoral
|
| style="color:#000;background-color:salmon#F08080" |Salmon#F08080
| style="color:#000;background-color:#FA8072" |#FA8072
|-
|style="color:#000;background-color:hotpink"|HotPink
|
| style="color:#000;background-color:gold#FF69B4" |Gold#FF69B4
| style="color:#000;background-color:#FFD700" |#FFD700
|-
|style="color:#000;background-color:darkkhaki"|DarkKhaki
|
| style="color:#000;background-color:lightcoral#BDB76B" |LightCoral#BDB76B
| style="color:#000;background-color:#F08080" |#F08080
|-
|style="color:#000;background-color:cornflowerblue"|CornflowerBlue
|
| style="color:#000;background-color:hotpink#6495ED" |HotPink#6495ED
| style="color:#000;background-color:#FF69B4" |#FF69B4
|-
|style="color:#000;background-color:mediumspringgreen"|MediumSpringGreen
|
| style="color:#000;background-color:darkkhaki#00FA9A" |DarkKhaki#00FA9A
| style="color:#000;background-color:#BDB76B" |#BDB76B
|-
|style="color:#000;background-color:lime"|Lime
|
| style="color:#000;background-color:cornflowerblue#00FF00" |CornflowerBlue#00FF00
| style="color:#000;background-color:#6495ED" |#6495ED
|-
|style="color:#000;background-color:darksalmon"|DarkSalmon
|
| style="color:#000;background-color:mediumspringgreen#E9967A" |MediumSpringGreen#E9967A
| style="color:#000;background-color:#00FA9A" |#00FA9A
|-
|style="color:#000;background-color:springgreen"|SpringGreen
|
| style="color:#000;background-color:lime#00FF7F" |Lime#00FF7F
| style="color:#000;background-color:#00FF00" |#00FF00
|-
|style="color:#000;background-color:sandybrown"|SandyBrown
|
| style="color:#000;background-color:darksalmon#F4A460" |DarkSalmon#F4A460
| style="color:#000;background-color:#E9967A" |#E9967A
|-
|style="color:#000;background-color:lawngreen"|LawnGreen
|
| style="color:#000;background-color:springgreen#7CFC00" |SpringGreen#7CFC00
| style="color:#000;background-color:#00FF7F" |#00FF7F
|-
|style="color:#000;background-color:aqua"|Aqua
|
| style="color:#000;background-color:sandybrown#00FFFF" |SandyBrown#00FFFF
| style="color:#000;background-color:#F4A460" |#F4A460
|-
|style="color:#000;background-color:cyan"|Cyan
|
| style="color:#000;background-color:lawngreen#00FFFF" |LawnGreen#00FFFF
| style="color:#000;background-color:#7CFC00" |#7CFC00
|-
|style="color:#000;background-color:mediumturquoise"|MediumTurquoise
|
| style="color:#000;background-color:aqua#48D1CC" |Aqua#48D1CC
| style="color:#000;background-color:#00FFFF" |#00FFFF
|-
|style="color:#000;background-color:darkgray"|DarkGray
|
| style="color:#000;background-color:cyan#A9A9A9" |Cyan#A9A9A9
| style="color:#000;background-color:#00FFFF" |#00FFFF
|-
|style="color:#000;background-color:violet"|Violet
|
| style="color:#000;background-color:mediumturquoise#EE82EE" |MediumTurquoise#EE82EE
| style="color:#000;background-color:#48D1CC" |#48D1CC
|-
|style="color:#000;background-color:chartreuse"|Chartreuse
|
| style="color:#000;background-color:darkgray#7FFF00" |DarkGray#7FFF00
| style="color:#000;background-color:#A9A9A9" |#A9A9A9
|-
|style="color:#000;background-color:darkseagreen"|DarkSeaGreen
|
| style="color:#000;background-color:violet#8FBC8F" |Violet#8FBC8F
| style="color:#000;background-color:#EE82EE" |#EE82EE
|-
|style="color:#000;background-color:mediumaquamarine"|MediumAquamarine
|
| style="color:#000;background-color:chartreuse#66CDAA" |Chartreuse#66CDAA
| style="color:#000;background-color:#7FFF00" |#7FFF00
|-
|style="color:#000;background-color:turquoise"|Turquoise
|
| style="color:#000;background-color:darkseagreen#40E0D0" |DarkSeaGreen#40E0D0
| style="color:#000;background-color:#8FBC8F" |#8FBC8F
|-
|style="color:#000;background-color:lightsalmon"|LightSalmon
|
| style="color:#000;background-color:mediumaquamarine#FFA07A" |MediumAquamarine#FFA07A
| style="color:#000;background-color:#66CDAA" |#66CDAA
|-
|style="color:#000;background-color:yellow"|Yellow
|
| style="color:#000;background-color:turquoise#FFFF00" |Turquoise#FFFF00
| style="color:#000;background-color:#40E0D0" |#40E0D0
|-
|style="color:#000;background-color:tan"|Tan
|
| style="color:#000;background-color:lightsalmon#D2B48C" |LightSalmon#D2B48C
| style="color:#000;background-color:#FFA07A" |#FFA07A
|-
|style="color:#000;background-color:burlywood"|BurlyWood
|
| style="color:#000;background-color:yellow#DEB887" |Yellow#DEB887
| style="color:#000;background-color:#FFFF00" |#FFFF00
|-
|style="color:#000;background-color:plum"|Plum
|
| style="color:#000;background-color:tan#DDA0DD" |Tan#DDA0DD
| style="color:#000;background-color:#D2B48C" |#D2B48C
|-
|style="color:#000;background-color:greenyellow"|GreenYellow
|
| style="color:#000;background-color:burlywood#ADFF2F" |BurlyWood#ADFF2F
| style="color:#000;background-color:#DEB887" |#DEB887
|-
|style="color:#000;background-color:silver"|Silver
|
| style="color:#000;background-color:plum#C0C0C0" |Plum#C0C0C0
| style="color:#000;background-color:#DDA0DD" |#DDA0DD
|-
|style="color:#000;background-color:skyblue"|SkyBlue
|
| style="color:#000;background-color:greenyellow#87CEEB" |GreenYellow#87CEEB
| style="color:#000;background-color:#ADFF2F" |#ADFF2F
|-
|style="color:#000;background-color:lightsteelblue"|LightSteelBlue
|
| style="color:#000;background-color:silver#B0C4DE" |Silver#B0C4DE
| style="color:#000;background-color:#C0C0C0" |#C0C0C0
|-
|style="color:#000;background-color:lightskyblue"|LightSkyBlue
|
| style="color:#000;background-color:skyblue#87CEFA" |SkyBlue#87CEFA
| style="color:#000;background-color:#87CEEB" |#87CEEB
|-
|style="color:#000;background-color:thistle"|Thistle
|
| style="color:#000;background-color:lightsteelblue#D8BFD8" |LightSteelBlue#D8BFD8
| style="color:#000;background-color:#B0C4DE" |#B0C4DE
|-
|style="color:#000;background-color:lightpink"|LightPink
|
| style="color:#000;background-color:lightskyblue#FFB6C1" |LightSkyBlue#FFB6C1
| style="color:#000;background-color:#87CEFA" |#87CEFA
|-
|style="color:#000;background-color:lightgreen"|LightGreen
|
| style="color:#000;background-color:thistle#90EE90" |Thistle#90EE90
| style="color:#000;background-color:#D8BFD8" |#D8BFD8
|-
|style="color:#000;background-color:khaki"|Khaki
|
| style="color:#000;background-color:lightpink#F0E68C" |LightPink#F0E68C
| style="color:#000;background-color:#FFB6C1" |#FFB6C1
|-
|style="color:#000;background-color:lightblue"|LightBlue
|
| style="color:#000;background-color:lightgreen#ADD8E6" |LightGreen#ADD8E6
| style="color:#000;background-color:#90EE90" |#90EE90
|-
|style="color:#000;background-color:pink"|Pink
|
| style="color:#000;background-color:khaki#FFC0CB" |Khaki#FFC0CB
| style="color:#000;background-color:#F0E68C" |#F0E68C
|-
|style="color:#000;background-color:lightgrey"|LightGrey
|
| style="color:#000;background-color:lightblue#D3D3D3" |LightBlue#D3D3D3
| style="color:#000;background-color:#ADD8E6" |#ADD8E6
|-
|style="color:#000;background-color:powderblue"|PowderBlue
|
| style="color:#000;background-color:pink#B0E0E6" |Pink#B0E0E6
| style="color:#000;background-color:#FFC0CB" |#FFC0CB
|-
|style="color:#000;background-color:palegoldenrod"|PaleGoldenrod
|
| style="color:#000;background-color:lightgrey#EEE8AA" |LightGrey#EEE8AA
| style="color:#000;background-color:#D3D3D3" |#D3D3D3
|-
|style="color:#000;background-color:palegreen"|PaleGreen
|
| style="color:#000;background-color:powderblue#98FB98" |PowderBlue#98FB98
| style="color:#000;background-color:#B0E0E6" |#B0E0E6
|-
|style="color:#000;background-color:wheat"|Wheat
|
| style="color:#000;background-color:palegoldenrod#F5DEB3" |PaleGoldenrod#F5DEB3
| style="color:#000;background-color:#EEE8AA" |#EEE8AA
|-
|style="color:#000;background-color:aquamarine"|Aquamarine
|
| style="color:#000;background-color:palegreen#7FFFD4" |PaleGreen#7FFFD4
| style="color:#000;background-color:#98FB98" |#98FB98
|-
|style="color:#000;background-color:navajowhite"|NavajoWhite
|
| style="color:#000;background-color:wheat#FFDEAD" |Wheat#FFDEAD
| style="color:#000;background-color:#F5DEB3" |#F5DEB3
|-
|style="color:#000;background-color:peachpuff"|PeachPuff
|
| style="color:#000;background-color:aquamarine#FFDAB9" |Aquamarine#FFDAB9
| style="color:#000;background-color:#7FFFD4" |#7FFFD4
|-
|style="color:#000;background-color:gainsboro"|Gainsboro
|
| style="color:#000;background-color:navajowhite#DCDCDC" |NavajoWhite#DCDCDC
| style="color:#000;background-color:#FFDEAD" |#FFDEAD
|-
|style="color:#000;background-color:paleturquoise"|PaleTurquoise
|
| style="color:#000;background-color:peachpuff#AFEEEE" |PeachPuff#AFEEEE
| style="color:#000;background-color:#FFDAB9" |#FFDAB9
|-
|style="color:#000;background-color:moccasin"|Moccasin
|
| style="color:#000;background-color:gainsboro#FFE4B5" |Gainsboro#FFE4B5
| style="color:#000;background-color:#DCDCDC" |#DCDCDC
|-
|style="color:#000;background-color:bisque"|Bisque
|
| style="color:#000;background-color:paleturquoise#FFE4C4" |PaleTurquoise#FFE4C4
| style="color:#000;background-color:#AFEEEE" |#AFEEEE
|-
|style="color:#000;background-color:blanchedalmond"|BlanchedAlmond
|
| style="color:#000;background-color:moccasin#FFEBCD" |Moccasin#FFEBCD
| style="color:#000;background-color:#FFE4B5" |#FFE4B5
|-
|style="color:#000;background-color:antiquewhite"|AntiqueWhite
|
| style="color:#000;background-color:bisque#FAEBD7" |Bisque#FAEBD7
| style="color:#000;background-color:#FFE4C4" |#FFE4C4
|-
|style="color:#000;background-color:mistyrose"|MistyRose
|
| style="color:#000;background-color:blanchedalmond#FFE4E1" |BlanchedAlmond#FFE4E1
| style="color:#000;background-color:#FFEBCD" |#FFEBCD
|-
|style="color:#000;background-color:papayawhip"|PapayaWhip
|
| style="color:#000;background-color:antiquewhite#FFEFD5" |AntiqueWhite#FFEFD5
| style="color:#000;background-color:#FAEBD7" |#FAEBD7
|-
|style="color:#000;background-color:lavender"|Lavender
|
| style="color:#000;background-color:mistyrose#E6E6FA" |MistyRose#E6E6FA
| style="color:#000;background-color:#FFE4E1" |#FFE4E1
|-
|style="color:#000;background-color:beige"|Beige
|
| style="color:#000;background-color:papayawhip#F5F5DC" |PapayaWhip#F5F5DC
| style="color:#000;background-color:#FFEFD5" |#FFEFD5
|-
|style="color:#000;background-color:lemonchiffon"|LemonChiffon
|
| style="color:#000;background-color:lavender#FFFACD" |Lavender#FFFACD
| style="color:#000;background-color:#E6E6FA" |#E6E6FA
|-
|style="color:#000;background-color:lightgoldenrodyellow"|LightGoldenrodYellow
|
| style="color:#000;background-color:beige#FAFAD2" |Beige#FAFAD2
| style="color:#000;background-color:#F5F5DC" |#F5F5DC
|-
|style="color:#000;background-color:linen"|Linen
|
| style="color:#000;background-color:lemonchiffon#FAF0E6" |LemonChiffon#FAF0E6
| style="color:#000;background-color:#FFFACD" |#FFFACD
|-
|style="color:#000;background-color:cornsilk"|Cornsilk
|
| style="color:#000;background-color:lightgoldenrodyellow#FFF8DC" |LightGoldenrodYellow#FFF8DC
| style="color:#000;background-color:#FAFAD2" |#FAFAD2
|-
|style="color:#000;background-color:oldlace"|OldLace
|
| style="color:#000;background-color:linen#FDF5E6" |Linen#FDF5E6
| style="color:#000;background-color:#FAF0E6" |#FAF0E6
|-
|style="color:#000;background-color:lavenderblush"|LavenderBlush
|
| style="color:#000;background-color:cornsilk#FFF0F5" |Cornsilk#FFF0F5
| style="color:#000;background-color:#FFF8DC" |#FFF8DC
|-
|style="color:#000;background-color:whitesmoke"|WhiteSmoke
|
| style="color:#000;background-color:oldlace#F5F5F5" |OldLace#F5F5F5
| style="color:#000;background-color:#FDF5E6" |#FDF5E6
|-
|style="color:#000;background-color:lightyellow"|LightYellow
|
| style="color:#000;background-color:lavenderblush#FFFFE0" |LavenderBlush#FFFFE0
| style="color:#000;background-color:#FFF0F5" |#FFF0F5
|-
|style="color:#000;background-color:seashell"|Seashell
|
| style="color:#000;background-color:whitesmoke#FFF5EE" |WhiteSmoke#FFF5EE
| style="color:#000;background-color:#F5F5F5" |#F5F5F5
|-
|style="color:#000;background-color:lightcyan"|LightCyan
|
| style="color:#000;background-color:lightyellow#E0FFFF" |LightYellow#E0FFFF
| style="color:#000;background-color:#FFFFE0" |#FFFFE0
|-
|style="color:#000;background-color:aliceblue"|AliceBlue
|
| style="color:#000;background-color:seashell#F0F8FF" |Seashell#F0F8FF
| style="color:#000;background-color:#FFF5EE" |#FFF5EE
|-
|style="color:#000;background-color:floralwhite"|FloralWhite
|
| style="color:#000;background-color:lightcyan#FFFAF0" |LightCyan#FFFAF0
| style="color:#000;background-color:#E0FFFF" |#E0FFFF
|-
|style="color:#000;background-color:honeydew"|Honeydew
|
| style="color:#000;background-color:aliceblue#F0FFF0" |AliceBlue#F0FFF0
| style="color:#000;background-color:#F0F8FF" |#F0F8FF
|-
|style="color:#000;background-color:ghostwhite"|GhostWhite
|
| style="color:#000;background-color:floralwhite#F8F8FF" |FloralWhite#F8F8FF
| style="color:#000;background-color:#FFFAF0" |#FFFAF0
|-
|style="color:#000;background-color:ivory"|Ivory
|
| style="color:#000;background-color:honeydew#FFFFF0" |Honeydew#FFFFF0
| style="color:#000;background-color:#F0FFF0" |#F0FFF0
|-
|style="color:#000;background-color:azure"|Azure
|
| style="color:#000;background-color:ghostwhite#F0FFFF" |GhostWhite#F0FFFF
| style="color:#000;background-color:#F8F8FF" |#F8F8FF
|-
|style="color:#000;background-color:snow"|Snow
|
| style="color:#000;background-color:ivory#FFFAFA" |Ivory#FFFAFA
| style="color:#000;background-color:#FFFFF0" |#FFFFF0
|-
|style="color:#000;background-color:mintcream"|MintCream
|
| style="color:#000;background-color:azure#F5FFFA" |Azure#F5FFFA
| style="color:#000;background-color:#F0FFFF" |#F0FFFF
|-
|style="color:#000;background-color:white"|White
|
| style="color:#000;background-color:snow#FFFFFF" |Snow#FFFFFF
| style="color:#000;background-color:#FFFAFA" |#FFFAFA
|-
|
| style="color:#000;background-color:mintcream" |MintCream
| style="color:#000;background-color:#F5FFFA" |#F5FFFA
|-
|
| style="color:#000;background-color:white" |White
| style="color:#000;background-color:#FFFFFF" |#FFFFFF
|}
|
Người dùng vô danh